Vestsiden skole

Innhold

Vestsiden skole er en 1-10 skole med omtrent 450 elever og 65 ansatte. Vi har en stor SFO-avdeling med i overkant av 100 barn.

Vi skal være en arena hvor alle barn og ungdommer opplever tilhørighet og fellesskap. Vi skal gi våre elever en skolehverdag der vi møter hverandre med respekt, mot og raushet. Vi arbeider for at våre elever skal være ansvarsfulle og etisk bevisste verdensborgere. Vi på Vestsiden skole skal gi hver enkelt elev mot til å ta egne valg, og til å være ambisiøse slik at de blir robuste ungdommer som mestrer livets opp- og nedturer. Sammen er vi RAA!

I vårt arbeid forholder vi oss til gjeldende lovverk og kommunale planer. Noen av de viktigste finner du her:

Opplæringsloven
Læreplanverket
Kommunalt ordensreglement for Porsgrunnskolen
Klart vi kan!  (Livsmestring for alle)
Fra bekymring til handling
Plan for godt og trygt skolemiljø (§9a) – Vestsiden
Handlingsplan for inkludering av barn og unge

Vi bruker Visma Flyt Skole og Skooler i vår kommunikasjon mellom skole og hjem. Informasjon om dette finner du her.

Skolerelaterte kommunale skjema

https://www.porsgrunn.kommune.no/skole-og-barnehage/soeknadsskjema-for-skole/ 

Lokale læreplaner

1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10.trinn

SFO

Skolefritidsordningen er et tilbud til elever fra 1. - 4. klasse. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn.

Vestsiden SFO har ca.100 elever, og tilbyr et aktivt lekemiljø. Skolens egen kokk tilbereder et måltid hver dag, minimum 4 varmmåltider i løpet uken.

Våre hovedprinsipper:

  • Bidra til trivsel og glede i selvvalgt lek og tilrettelagte aktiviteter, og gi rom for rekreasjon og hvile.
  • Ivareta og møte barnas behov for omsorg, trygghet, trivsel, tilhørighet og anerkjennelse.
  • Respekt for ulikhet og anerkjennelse av mangfold, likestilling og likeverd.
  • Støtte barnas naturlige nysgjerrighet og lyst til å skape og være kreative, engasjerte og utforskende.
  • Støtte opp under verdier, holdninger og handlinger som fremmer en bærekraftig utvikling.

Rammeplan for SFO:
Det ble høsten 2021 innført ny nasjonal rammeplan for SFO. Rammeplanen presiserer og utdyper verdigrunnlaget for SFO. Dette bygger på grunnleggende verdier som også gjelder for barnehage og grunnopplæring. Planen finner du her.

SFO følger arbeidsåret og har vanlig åpningstid i skolens ferier og fridager. 

Åpningstider er fra kl.07.30-16.45.

Kontakt SFO

VISMA:
Foresatte melder fravær, påmelding og avmelding til ferie, faste fridager og beskjeder om henting/faste avtaler før kl. 12.00 samme dag.

Andre henvendelser:
1.trinn:            tlf. 478 35 339
2.trinn:            tlf. 94874186
3-4.trinn:         tlf. 90921739
Administrativ leder for SFO, Linn Anette Lundsett: 924 46 072.

Søke, endre eller si opp SFO-plass
Påmelding til SFO for feriedager
Kommunale vedtekter
Redusert foreldrebetaling
Generelle betalingssatser

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av helsestasjonstilbudet til barn og deres foreldre/ foresatte.  Helsesykepleierne ønsker å være en aktiv del av barnas hverdag, og samarbeider nært med skolen. Ta kontakt ved behov, og gjerne før utfordringene blir for store. Helsesykepleierne har taushetsplikt.

Helsesykepleier 1-10: Mette Rogne Øvland
Telefon: 909 98 363
Epost: mette.rogne.ovland@porsgrunn.kommune.no

Helsesykepleier 1-7: Heidi Christensen
(torsdag og annen hver fredag)
Telefon: 480 94 847 
Epost Heidi.christensen@porsgrunn.kommune.no

Råd og utvalg

Elevrådet
Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i, og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

Her finner du mer informasjon om elevrådet.

FAU
Ved alle grunnskoler skal det være et foreldreråd, der alle foresatte som har barn i skolen, er medlemmer. I opplæringsloven § 11-4 står det følgende om foreldrerådets oppgaver:

"Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval (FAU). Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane."

Samarbeidsutvalget (SU)
Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, men er kun et rådgivende organ, og har ikke beslutningsmyndighet. Utvalget skal bestå av representanter fra foresatte, elever, undervisningspersonale, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor er den ene.

Skolemiljøutvalget (SMU)
Skolemiljøutvalget er et utvalg bestående av elever, foreldre, ansatte og representanter for kommunen. Elevene og foreldrene skal være i flertall.

Opplæringsloven paragraf 11 sier at “Skolemiljøutvalget skal jobbe for at skolen, ansatte, elever og foreldre bidrar aktivt for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.”

For mer informasjon om FAU, SU og SMU og deres funksjon, vises til denne siden.

Kontaktinformasjon

Vestsiden skole, 
Besøksadresse: Grønstens gt. 1, 3920 Porsgrunn.
Postadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn.
Tlf.: 915 65 955

Administrasjon
Virksomhetsleder og rektor: Ole-Eyvind Fossdal   469 62 496
Ass.rektor 1-4 trinn / Sfo leder: Linn Anette Lundsett   924 46 072
Ass.rektor 5-10 trinn: Lill Kristin Brekke   412 74 342
Konsulent: Lise Pettersen   916 17 014

Til toppen