Fra bekymring til handling

FRA BEKYMRING TIL HANDLING - Oversikt over støttetjenester

Porsgrunn kommune skal arbeide tverrfaglig og systematisk med helhetlige tiltak for risikoutsatte barn og unge. Denne oversikten skal være et hjelpemiddel for å bistå ledere og ansatte i å søke råd, veiledning og samarbeid med de rette virksomheter og tjenester.

Last ned PDF

FRA BEKYMRING TIL HANDLING – handlingsveileder

Fra bekymring til handling er et system for å sikre tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid i saker som bekymrer. Systemet består av rutiner, prosedyrer og ulike verktøy som skal hjelpe ansatte i barnehager, skoler og SFO til å handle raskt og riktig, i samarbeid med den det gjelder og deres foresatte.

Last ned PDF

NIVÅ 1

NIVÅ 1

Beskrivelse av nivå Ansvar Dokumenter/Støttemateriell
Nivå 1 omhandler de aktiviteter og tiltak som skal gjennomføres i egen virksomhet og i hjemmet ved bekymring for barn og unge

Bekymring defineres som oppmerksomhet knyttet til barnets negative utvikling (faglig-, sosialt-, helse- eller omsorgsmessig)

Ansatte kan selv ha observert, fått innspill fra barnet, ungdommen, foresatte eller andre som utløser bekymringen

Etter at man i samråd med barn og foresatte har prøvd ut tiltak i egen virksomhet skal behovet for et videre tverrfaglig samarbeid vurderes
På nivå 1 er det den som står nærmest barnet, som er ansvarlig for iverksetting og oppfølging av tiltak.

Helsestasjon: Helsesykepleier
Barnehagen: Pedagogisk leder
Skolen: Kontaktlærer
For hvert steg på nivå 1 vil du finne forslag til støttemateriell og hjelpeverktøy som kan brukes.

Sakens karakter vil avgjøre hvilket støttemateriell det er hensiktsmessig å bruke.

Bekymring oppstår

Handling Ansvar Dokumenter/Støttemateriell
Drøft bekymringen med kollega eller nærmeste leder.

Vurdering:

Er det grunnlag for bekymring? Beslutning:

 

1. Avslutte saken
2. Fortsette til trinn 2 "Konkretiser bekymringen"

I skole og SFO:
Dersom det gjelder kunnskap eller mistanke om krenkelser benytt varslingsskjema kap 9a.
Den ansatte som har observert eller fått innspill som gir grunn til bekymring (alle yrkesgrupper på all-arenaene). Hjelpeverktøy i vurderingsarbeidet:

Barn og unges signaler -tegn på mistrivsel.pdf
Bekymringsskala vedrørende barn og unge.pdf
Bekymringsskala vedrørende foreldre.pdf
Varslingsskjema 9A
Foreldrestøtte.pdf
Retningslinjer 9A

Konkretiser bekymringen

Handling Ansvar Dokumenter/Støttemateriell
Konkretiser og skriftliggjør bekymringen
Hva slags observasjon og kartlegging du bør velge avhenger av bekymringens karakter
Anonym drøfting med aktuelle instanser ved behov - se tjenesteoversikt

Vurdering: Er det fortsatt grunnlag for bekymring?

Beslutning:
1. Avslutte saken
2. Fortsette til trinn 3 "Samtale med barn og foresatte"
Helsestasjonen/skolehelsetjenesten: Helsesykepleier

Barnehagen: Pedagogisk leder

Skolen: Kontaktlærer
Nettsider
www.tidligintervensjon.no
Ansatte i barnehage: www.kriseportalen.no

Konkretiser bekymringen alternativ 1.pdf
Konkretiser bekymringen alternativ 2.pdf
Vurdering av elevens læringsutbytte.pdf
Fraværsveileder.pdf
Oversikt over støttetjenester.pdf
Foreldrestøtte.pdf
Undersøkelsesskjema 9A

Samtale med barn og foresatte

Handling Ansvar Dokumenter/Støttemateriell
Gjennomfør en samtale med barnet/ungdommen og foresatte for å avklare om det er grunnlag for bekymring

Vurdering: Fortsatt grunnlag for bekymring?

Beslutning:
Avslutte saken
Konkretisere noen tiltak i barnehagen, på skolen eller i hjemmet
Informer foresatte om lavterskeltilbud i kommunen
Helsestasjonen/skolehelsetjenesten: Helsesykepleier

Barnehagen: Pedagogisk leder

Skolen: Kontaktlærer
Samtalemal - samtaler med barn.pdf
Samtalemal - samtaler med foresatte.pdf
Referat- og evalueringsmal - Skrivbar.pdf
Familiesenteret - lavterskeltiltak.pdf
Nettside utlånssentralen.pdf
Foreldrestøtte.pdf

Bok: Kirsti R. Haaland og Inger Landsem Even og skilsmissen

Spill: Stavanger universitetssykehus / Barne og ungdomspsykiatriske avdeling/ Hertervig forlag

Spill om følelser, tanker og situasjoner

Iverksette og evaluere tiltak

Handling Ansvar Dokumenter/Støttemateriell
1. Tiltak iverksettes
2. Avtal- og gjennomfør evalueringsmøte med foresatte og barnet/ungdommen

Vurdering: Har tiltakene hatt ønsket effekt?

Beslutning:
Avslutte saken
Vurder nye tiltak på nivå 1
Løft saken videre til nivå 2 med samtykke fra foresatte.
Helsestasjonen/skolehelsetjenesten: Helsesykepleier

Barnehagen: Pedagogisk leder

Skolen: Kontaktlærer
Den nødvendige samtalen.pdf
Referat- og evalueringsmal.pdf
Samtykkeerklæring.pdf
Aktivitetsplan 9a
NIVÅ 2

NIVÅ 2

Beskrivelse av nivå Ansvar Dokumenter/Støttemateriell
Dersom tiltak på nivå 1 ikke har ønsket effekt eller ikke er tilstrekkelige, løftes saken til nivå 2

Bruk oversikten over de ulike tjenestenes roller og ansvar dersom du er i tvil om hvem som bør involveres

Arena for tverrfaglig drøfting i benyttes
Det er også på nivå 2 naturlig at den som er nærmest barnet, som på nivå 1, har ansvar for å sikre oppfølging

Dersom andre instanser blir ansvarlig for tiltak på nivå 2, har de tiltak- og evalueringsansvar
Oversikt over støttetjenester.pdf
Foreldrestøtte.pdf

Tverrfaglig drøfting

Handling Ansvar Dokumenter/Støttemateriell
Aktuelle instanser inviteres til tverrfaglig drøfting
Inviter foresatte til å delta
Alle saker kan drøftes anonymt med barnevernet
Bruk pedagogisk analyse som verktøy der det er naturlig

Vurdering:
Fortsatt grunnlag for bekymring?

Beslutning:
Avslutte saken
Konkretiser noen tiltak i barnehagen, på skolen eller i hjemmet ved behov
Avtal evalueringsmøte dersom mulig
Helsestasjonen/skolehelsetjenesten: Helsesykepleier i samarbeid med virksomhetsleder

Barnehagen: Pedagogisk leder i samarbeid med virksomhetsleder

Skolen: Kontaktlærer i samarbeid med virksomhetsleder
Møteinnkalling til foresatte.pdf
Møtemal alternativ 1.pdf
Møtemal alternativ 2.pdf
En modell for pedagogisk analyse.pdf
Referat- og evalueringsmal.pdf
Oversikt over støttetjenester.pdf

Samtale med foresatte

Handling Ansvar Dokumenter/Støttemateriell
Dersom foresatte ikke har deltatt i tverrfaglig drøfting må de informeres om utfallet, og godkjenne de aktuelle tiltakene. Helsestasjonen/skolehelsetjenesten: Helsesykepleier i samarbeid med virksomhetsleder

Barnehagen: Pedagogisk leder i samarbeid med virksomhetsleder

Skolen: Kontaktlærer i samarbeid med virksomhetsleder
Den nødvendige samtalen.pdf
Motiverende intervju - MI.pdf

Iverksett og evaluere tiltak

Handling Ansvar Dokumenter/Støttemateriell
1. Tiltak iverksettes
2. Avtal og gjennomfør evalueringsmøte med foresatte og barnet/ungdommen

Vurdering: Har tiltak hatt ønsket effekt?

Beslutning:
1. Avslutte det tverrfaglige samarbeidet og vurdere nye tiltak på nivå 1
2. Videreføre det tverrfaglige samarbeidet på nivå 2
3. Tilmelde/henvise og løfte saken til nivå 3

Innsatsen på all-arenaen skal fortsette selv om saken meldes videre

Avtal med foresatte at nødvendig informasjon blir gitt til all-arenaen etter en undersøkelse-/utredningsfase for å sikre god oppfølging.
Helsestasjonen/skolehelsetjenesten: Helsesykepleier i samarbeid med virksomhetsleder

Barnehagen: Pedagogisk leder i samarbeid med virksomhetsleder

Skolen: Kontaktlærer i samarbeid med virksomhetsleder
PPT-Tilmeldingsskjema.pdf
Tilmelding til spesialisthelsetjenesten.pdf
Referat- og evalueringsmal - Skrivbar.pdf
Bekymringsmelding til barnevernet
NIVÅ 3

NIVÅ 3

Beskrivelse av nivå Ansvar Dokumenter/Støttemateriell
Utredning, kartlegging og undersøkelse for å vurdere særskilte behov hos barn, unge og familier
Viderehenvisning til spesialisthelsetjenesten vurderes
Søknad om Individuell plan (IP) vurderes
Vedtak/konklusjon
Saksansvarlig som har mottatt henvisning/melding Saksgang i:

Forarbeid og saksgang ved behov for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder § 5-7.pdf
Oversikt over støttetjenester.pdf
Saksgang barnevernet.pdf

Tverrfaglig drøfting

Beskrivelse Ansvar Dokumenter/Støttemateriell
Innhent samtykke fra foresatte til å kalle inn til tverrfaglig møte på all-arenaen
Lag tiltaksplan
Stafettholder (avklart på nivå 2) Møteinnkalling til foresatte.pdf
Samtykkeerklæring.pdf
Møtemal alternativ 1.pdf
Møtemal alternativ 2.pdf
Referat- og evalueringsmal.pdf

Koordinerte tiltak iverksettes og evalueres

Beskrivelse Ansvar Dokumenter/Støttemateriell
Tiltak iverksettes
Inviter involverte parter til evalueringsmøte
Evaluer tiltak
Juster handlingsplanen ved behov
Avtal tid for neste møte
Stafettholder (avklart på nivå 2) Referat- og evalueringsmal.pdf

Plan for videre samarbeid

Beskrivelse Ansvar Dokumenter/Støttemateriell
Tverrfaglig samarbeid videreføres eller avsluttes
Saken tilbakeføres til nivå 2 eller 1
Stafettholder avklares Referat- og evalueringsmal.pdf
Til toppen