Reguleringsplan for Solbakkmoen er nå godkjent

Innhold

Den 15.06.2023, i sak 32/23 vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Solbakkmoen. Du finner også planen med vedlegg på Servicesenteret på Storgata 153.

Solbakkmoen

Bystyrets vedtak

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12, og med henvisning til saksframlegget, vedtas forslag til reguleringsplan for Solbakkmoen med plankart datert 19.01.23. og planbestemmelser datert 22.05.23.

Bergsbygdavegen har en dårlig standard og er å betrakte som en trafikkfarlig veg særlig for myke trafikanter. Opprustning/utbedring av vegen må innarbeides som et prosjekt i bypakke fase 2.

Forslag til endringer i reguleringsbestemmelsene:

Nytt punkt under 2.1.2 Før det gis tillatelse til tiltak for veger og teknisk infrastruktur skal:

  • det være etablert en lomme for kortere stopp ytterst i Oksumvegen, ved Bergsbygdavegen, for av- og pålessing for eksisterende og nye brukere av småbåthavnområde S1

Nytt punkt under 2.1.3 Før det gis midlertidig brukstillatelse for bygg i områdene B, BF, BK og F

  • Senest etter at det gitt midlertidig brukstillatelse for 35 enheter skal trafikksikkerhetstiltak fra kurve ved Bergsbygdavegen 181 til innkjørsel til Bergsbygdavegen 205 være etablert

Nytt punkt 2.1.5 Før det gis tillatelse til tiltak i område S1 – småbåtanlegg skal:

  • det være etablert tilrettelagt kryssing av Bergsbygdavegen i Vissevåga, ved krysset til Oksumvegen//GS1.  

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for ca. 70 nye boliger i form av eneboliger og småhusbebyggelse med tilhørende anlegg på Solbakkmoen, småbåthavn i Vissevåg, og ny gang- og sykkelveg fra Vissevåg til Røra.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 25. august.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Bergsteinsson – fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no 

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen