Reguleringsplan for Porsgrunn mekaniske verksted (planid 148) er nå godkjent

Innhold

Den 16.06.2022 i sak 35/22, vedtok Bystyret reguleringsplan for Porsgrunn mekaniske verksted (planid 148).

Porsgrunn Mekaniske Verksted

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger på Vestsiden i Porsgrunn, mellom Drangedalsvegen og Porsgrunnselva – og mellom Porsgrunnsbrua og Frednesbrua.

Hensikten med planen er å transformere området i hovedsak til boliger (småhusbebyggelse og blokker) og samtidig bevare viktige kulturminner, da planområdet inngår i Riksantikvarens NB!område “Verkstedet, brynesteins- og porselensområde”. Et viktig grep i planen er også å tilrettelegge for allmenn ferdsel og rekreasjon (torg/promenade, gatetun, dokka og park/lek, småbåthavn).

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Klagefrist 19.08.2022.

Saksdokumenter

Protokoll vedtak Bystyret sak 35/22
Protokoll vedtak UMB sak 41/22
Saksfremstilling sluttbehandling UMB sak 41/22
Brev fra Vestfold og Telemark fylkeskommune om trekking av innsigelse

Vedtatte dokumenter

 1. Plankart
 2. Planbestemmelser
 3. Planbeskrivelse

Dokumenter som fulgte som vedlegg i saken (til sluttbehandling)

 1. Forslag til plankart, sist revidert 01.06.22
 2. Forslag til planbestemmelser, sist revidert 01.06.22
 3. Forslag til enkeltelementer som skal bevares (vedlegg til bestemmelser)
 4. Mottatte merknader til offentlig ettersyn, samlet
 5. Oppsummering av merknader med rådmannens kommentar
 6. Mottatte merknader til begrenset høring, samlet
 7. Oppsummering av merknader (begrenset høring) med rådmannens kommentar
 8. Kraner – rapporter om sikring og konservering, datert 20.05.20
 9. Kraner – kostnadsrapport (prisoverslag), datert 02.09.20
 10. Notat småbåthavn, datert 20.08.20
 11. Oppdatert geoteknisk rapport områdestabilitet, datert 04.02.22
 12. Utbyggers vurdering av risiko for forekomst av udetonerte eksplosiver, datert 11.1121
 13. Krigsetterlatenskaper historisk rapport, Adede, datert 13.08.21
 14. ROS-analyse krigsetterlatenskaper PMV (etter høring), datert 24.05.22
 15. Utbyggers notat fra Kulturminneconsult, sist datert 03.12.20
 16. Protokoll og saksframlegg 1.gangs behandling, UMB den 21.01.2020, sak 1/20
 17. Forslag til planbeskrivelse til 1.gangs behandling, 04.12.19
 18. Forslag til illustrasjonsplan til 1.gangs behandling, 17.12.19
 19. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS), 10.05.19
 20. Fagrapport trafikk, 10.02.19
 21. Fagrapport kulturminner og kulturmiljø, 17.09.15
 22. Fagnotat landskap, 04.12.19
 23. Snitt samlet, 17.12.19
 24. Sol-skyggestudie, 04.12.19
 25. 3D-illustrasjoner til 1.gangs behandling, 04.12.19
 26. Plankart rettet etter UMB vedtak sak 1/20
 27. Reguleringsbestemmelser rettet etter UMB vedtak sak 1/20
 28. Planrettslige vurdering – offentlig tilgjengelighet i reguleringsplaner, datert 26.11.21
 29. Forslag til planbestemmelser (med endringer), sist revidert 01.06.22
 30. Oversikt over forslag til endringer, datert 02.06.22

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Heidi Lange, epost: heidi.lange@porsgrunn.kommune.no  

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen