Hva mener du om forslaget til ny reguleringsplan for Hovholt gård, planID 532?

Innhold

Den 31.05.2022, i sak 30/22 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Hovholt gård, planID 532, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

532 Plankart

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 26.08.2022. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger ved Stridsklev ring på Hovholt i Porsgrunn kommune, med dyrka mark mot nord og øst, og etablerte boligområder mot sør og vest.

Hensikten med planen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse i 2 og 3 etasjer ved Hovholt gård, med tilhørende infrastruktur og leke- og uteoppholdsareal. Planforslaget viser et konsept med 15 boenheter.

Høring og offentlig ettersyn

Forslaget legges ut på høring med følgende punkter som bør vurderes frem til 2. gangs behandling.

Utvalget ber spesielt om innspill på følgende punkter:

Planområdet skal etter utbygging ivareta barn og unges interesser, fremstå som attraktivt, og være tilpasset eksisterende bomiljø og kulturlandskap.

 • Det ønskes derfor innspill i høringsperioden på høyder og takterrasser på nye bygg.

Det bes også om tilbakemelding på følgende punkter i høringsperioden:

 • lekeplass mot øst
 • buffersone mot dyrka mark mot øst på 10 meter

Planbestemmelser er også blitt oppdatert som følge av vedtaket, og krav til tekniske installasjoner fjernes fra bestemmelse punkt 3.2.1.

Saksdokumenter

Protokoll UMB sak 30/22
Saksframlegg UMB sak 30/22
Forslag til planbestemmelser, rettet i hht. UMB vedtak sak 30/22

Viktige dokumenter

 1. Forslag til plankart, datert 01.05.22
 2. Forslag til planbestemmelser, datert 01.05.22
 3. Forslag til planbeskrivelse, datert 01.05.22
 4. ROS-analyse, datert 01.05.22
 5. Forslag til illustrasjonsplan, datert 29.04.22
 6. Utbyggingskonsept
 7. 3D modell, datert 16.12.21
 8. Sol/skygge-diagram, datert 10.03.22
 9. Notat trafikksikkerhet, datert 14.12.21
 10. Veg - Plan og lengde-profil, datert 09.12.21
 11. Vann og avløpsrapport, datert 10.12.21
 12. Matjordplan, datert 10.03.22
 13. Vurdering av områdeskredfare, datert 15.06.21
 14. Geotekniske grunnundersøkelser, datert 09.06.21
 15. Supplerende Geotekniske grunnundersøkelser, datert 06.12.21
 16. Miljøtekniske grunnundersøkelser, datert 05.07.21
 17. Områdestabilitetsvurdering, datert 26.01.22
 18. Uavhengig kontroll av geoteknisk vurdering, datert 03.02.22
 19. Arkeologiske registreringer, datert 18.01.22
 20. Notat biologisk mangfold, datert 02.03.21
 21. Referat oppstartsmøte
 22. Referat fra møte med Grenland landbrukskontor
 23. Varslingsdokumenter, kunngjøring av planarbeid
 24. Innkomne merknader til varsel om oppstart
 25. Dialog med Grenland landbrukskontor
 26. KMD-vedtak

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no.

Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Frist: 26.08.2022

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Maja Mercina Abburu på epost maja.mercina.abburu@porsgrunn.kommune.no

Til toppen