Hva mener du om forslaget til ny reguleringsplan for Elvegata elvesiden?

Innhold

Den 28.11.2023, i sak 74/23, bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Elvegata elvesiden, planid 163, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Elvegata

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 23.02.2024. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10

Beskrivelse av planforslaget

Planforslagets hensikt er å transformere eldre næringsområde med parkeringsareal til område med ny boligbebyggelse og friområde langs elva. Byggegrense mot elv er satt til 20 meter. Planen legger opp til en høy utnyttelse med cirka 80 boenheter i form av to boligblokker (cirka 65 leiligheter) og småhusbebyggelse (cirka 15 boenheter). Det tilrettelegges for småbåtanlegg for deler av leilighetene.

Utvalg for miljø og byutvikling vedtok at fortau fra krysset Elvegata-Vestheimvegen mot elva flyttes fra sørsiden til nordsiden av Elvegata før planen sendes på høring. Utvalget vedtok også at friområdet i forkant av strandpromenaden merkes som «o» i stedet for «f». Plankartet med tilhørende bestemmelser er oppdatert iht. vedtaket.

I tillegg vedtok Utvalget at rekkefølgebestemmelsene om friområdet i nord og sandstrand skal oppdateres før sluttbehandling.

Utvalget ber om innspill på:

- høyder og volum på nye bygg, samt kvaliteter på bakkeplan.
- bestemmelsene om geofysikk (grunnforhold).

Det avholdes informasjonsmøte torsdag 08.02.2024 kl. 17.00 i kantina i 2. etg., Teknisk bygg. Adressen er Rådhusgata 7, 3915 Porsgrunn.

Saksdokumenter

Saksframlegg og protokoll UMB sak 74/23
Forslag til plankart, rettet iht. UMB vedtak sak 74/23
Forslag til planbestemmelser, rettet iht. UMB vedtak sak 74/23
Forslag til illustrasjonsplan, rettet iht. UMB vedtak sak 74/23

Dokumenter som fulgte som vedlegg i saken

 

1.      Forslag til plankart, datert 09.11.2023

2.      Forslag til planbestemmelser, datert 09.11.2023

3.      Forslag til planbeskrivelse, datert 10.11.2023

4.      Forslag til illustrasjonsplan, datert 07.11.2023

5.      Mottatte innkomne merknader i varslingsperioden

6.      ROS-analyse, datert 12.04.2023

7.      KU småbåthavn, datert 12.04.2023

8.      Utredning områdestabilitet (116514n1 rev. 3), datert 25.04.2023

9.      Geotekniske vurderinger forprosjekt (116514n2 rev. 1), datert 24.04.2023

10.   Kvalitetssikring av geoteknisk utredning (20220424-01-TN), datert 14.04.2023

11.   Miljøtekniske vurderinger forurensning i grunnen (117063r1), datert 06.02.2023

12.   Notat sedimentundersøkelser (117063n1), datert 20.03.2023

13.   Notat fremmede arter, datert 10.01.2023

14.   Dialog arkeologisk registrering

15.   Overvannsnotat, datert 12.10.2023

16.   3D illustrasjoner

17.   Sol- og skygge analyse

18.   Utsikt analyse

19.   Snitt

20.   Tegningshefte for vei og VA

21.   Referat oppstartsmøte, datert 02.05.2022

22.   Dialog med NVE ang. kvikkleire

23.   Dialog med geotekniker ang. områdestabilitet

24.   Prinsippavklaring om endring arealformål 50/22

 

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no

Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Frist: 23.02.2024

Informasjonsmøte: 08.02.2024 kl. 17.00

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Maja Mercina Abburu på epost maja.mercina.abburu@porsgrunn.kommune.no

Til toppen