Har du sett det nye forslaget til Adminiet Bryggepark (planid 427)?

Innhold

Den 06.06.2023, i sak 18/29 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Adminiet Bryggepark (planid 427) skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Kartutsnitt Med Forslag Til Plankart.
Kartutsnitt med forslag til plankart.

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 8. september 2023. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Ovennevnte plan berører gjeldende områdereguleringsplan for Herøya, planID 422. Det tas sikte på å helt eller delvis oppheve denne ved godkjenning av den nye planen. Oppheving inkluderer alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet på ca. 18 dekar ligger på Herøya. Området ligger vestvendt til langs Frierfjorden rett syd for Adminiet ved godt etablert boligområde på Herøya, og blir i dag brukt som parkeringsareal og bebyggelse tilhørende båthavnen.

Planens hovedgrep er å etablere et leilighetsbygg plassert på den nordre delen av tomten som avgrenser fellesareal for lek og uteopphold på sydsiden. Leilighetsbygget er i 3 etasjer og med saltak. Maks byggehøyde er regulert til 10,5 meter (ct.14). Det anslås mellom 20- 25 leiligheter. Sørøst på eiendommen er det lagt til rette for småhusbebyggelse. Det tillates inntil tre tomannsboliger med 3 etasjer og med flatt tak, maks byggehøyde foreslås regulert til 9 meter (ct.12).

Skisse
Foreløpig skisse, mulig utnyttelse.

Utvalg for miljø- og byutvikling (UMB) vedtok 06.06.2023, i sak 18/29 følgende:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 legges forslag til reguleringsplan for Adminiet Bryggepark, planID 427, med tilhørende plandokumenter ut på høring og til offentlig ettersyn.

For å redusere virkningene av privatisering i strandsonen skal planforslagets byggegrense og formålsgrense mot sjø for felt BBB (blokkbebyggelse) før sluttbehandling justeres i tråd med rådmannens forslag til landskapsplan, som vist i vedlegg 32. Avstanden mellom sjø og bygg vil da bli minimum 20 meter. Økt avstand vil sikre bedre kvalitet på den sjønære turstien gjennom planområdet som skal etableres i forbindelse med bygging.

Det er ønskelig å legge til rette for nye boliger med god kvalitet, og det bes derfor om innspill til planforslagets krav til estetikk, byggehøyder og grad av utnyttelse i høringen.

Ovennevnte plan berører gjeldende områdereguleringsplan for Herøya, planID 422. Det tas sikte på å helt eller delvis oppheve denne ved godkjenning av den nye planen. Oppheving inkluderer alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser.

Utvalget deler rådmannens bekymring for planlagte byggs nærhet til sjø og høyder og ber spesielt om innspill til dette i høringsperioden.

Utbygger vurderer en mer optimal utnyttelse av takarealet fram til 2. gangs-behandling, særlig rettet mot produksjon av solenergi. Alternativt vurderes opparbeidelse av grønne tak.

Oversendelsesforslag:

Utvalget ber Rådmannen om å legge fram informasjon om hvordan turveien mot Adminiet kan videreføres til 2. gangs behandling.

Utsnitt 32
Utsnitt av vedlegg 32. For å redusere virkningene av privatisering i strandsonen skal planforslagets byggegrense og formålsgrense mot sjø for felt BBB (blokkbebyggelse) før sluttbehandling justeres i tråd med rådmannens forslag til landskapsplan, som vist i vedlegg 32.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost innen fristen den 8. september 2023 til postmottak@porsgrunn.kommune.no.

Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne saksbehandler på e-post ulrikke.ryen@porsgrunn.kommune.no 

Viktige dokumenter

Vedlegg 1 Plankart Adminiet 2023 03 09 Vedlegg 2 Bestemmelser Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet 2023 03 09 Vedlegg 3 Planbeskrivelse Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet 2023 03 09 Vedlegg 4 ROS Analyse Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet 2023 03 09 Vedlegg 5 5A Illustrasjonsplan Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 6 5B Illustrasjonsplan Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 7 Arkitektens Konsept For Utbygging Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 8 3D Modell Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 9 Sol Skygge Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 10 9A Støyutredning1 Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 11 9B Støyutredning2 Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 12 Støv Luftvurdering Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 13 Biologisk Mangfold Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 14 Områdestabilitet Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 15 Oppstartsmøte Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 16 Varselbrev2019 Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 17 Varselannonse2019 Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 18 Planavgrensning2019 Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 19 Varslingsliste2019 Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 20 Innspill 2019 Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 21 Varselbrev2021 Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 22 Varselannonse2021 Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 23 Planavgrensning2021 Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 24 Varslingsliste2021 Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 25 Innspill 2021 Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 26 Sjekkliste Grenlandsstandarden Planid427 Adminiet Vedlegg 27 Herøya Bygningsveileder Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 28 Notat For VAO Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 29 Trafikkvurdering Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 30 Vegtegninger Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 31 Rapport NGI Plan ID 427 Reguleringsplan Adminiet Vedlegg 32 5A 01 Illustrasjon Rådmann Vedlegg 33 Protokoll + Saksframlegg 06062023
Til toppen