Døgnrehabilitering i institusjon

Innhold

Dette er opphold i institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester hvor det gis tverrfaglige, og koordineret tjenester i en tidsavgrenset periode.

Hvem gir tjenesten?

Helse, mestring og rehabiliteringstjenester v/avdeling Borgehaven døgnrehabiliteringssenter 

Kan jeg få tjenesten?

Du må bo eller oppholde deg i Porsgrunn kommune. Du må ha vedtak fra Tjenestekontoret og det er ditt behov  for rehabilitering som avgjør om du får opphold .

Du får opphold når du:

  • trenger raskt heldøgnsrehabilitering etter brått funksjonstap
  • har uavklarte helsemessige problemstillinger med behov for kartlegging
  • har mulighet til å opprettholde funksjonsnivået ditt for å kunne fortsette å bo hjemme
  • har fått forverret helse tilstand og har behov for intensivert rehabilitering

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?

Du må være motivert for å trene og delta i planleggingen av  din egen rehabiliteringsprosess.

Du må være villig til å prøve andre opplærings og/eller trenings- tiltak, enten før eller etter et opphold.  Det kan være  kommunal fysioterapie og/eller ergoterapeut, trening via hjemmetjenester, hverdagsrehabiliteringsteam (HVR) eller andre lavterskeltilbud.

Du må kontakte avdelingen fortrinnsvis dagen i forvegen og avtale tid for ankomst.

Du må ha med dine hjelpemidler og egne medisiner for hele oppholdet.

Du må ta med klær og penger du kan trenge mens du er på korttidsplass.

Hva kan du forvente av oss?

Oppholdet innebærer heldøgnsrehabilitering  med støtte og veiledning fra fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og annet kvalifisert helsepersonel. Lengden på oppholdet står i vedtaket og er som regel mellom 4 og 14 dager. Dersom du kan komme lenger i din rehabiliteringsprosess ved å fortsette å være der, kan oppholdet forlenges med nytt vedtak.

Du får hjelp til å:

  • finne ut hvordan du best kan fortsette å trene for at du skal holde deg best mulig i form
  • finnet ut hvilke tilretteleginger du kan gjøre i egen bolig for å kunne ferdes mest mulig på egen hånd, finnes de ny velferdsteknologi som kan hjelpe deg?, opplæirng i bruk av digitale hjelpemiddler . foreksemple hvordan ha en videosamtale med noen i familien/venner
  • finnet ut hvilke sosiale arenaer som kan være bra for deg, for eksempel torsdagklubben, dag og aktivitetstilbud, friskliv og mestring
  • finne ut om du har behov for andre helse og omsorgstjenester når du bor hjemme

Vi vil tilby en samtale for deg og de pårørende du ønsker å ha med, i løpet av oppholdet . Vi vil  hjelpe deg å planlegge for at du får nødvendig hjelp etter at oppholdet er over. Se her  for mer informasjon om oppstart av tjenester.

Alle målitder er inkludert i døgnprisen.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Det søkes ikke om en spesifikk tjeneste, men om helse- og omsorgstjenester. Du beskriver ditt hjelpebehov, eller en av dine pårørende gjør det på vegne av deg. Når søknaden er mottatt på Tjenestekontoret blir du kontaktet innen 14 dager, enten ved at du får brev hjem eller via telefon. Forventet saksbehandlingstid vil bli oppgitt.

Saksbehandling

Se her for mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester, priser

Klikk på Søknadsskjema for å søke om helse- og omsorgstjeneste

Pris

Dette er en betalingstjeneste. Betaling kan kreves i tråd med Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder ikke dersom oppholdet tildeles som et avlastningsopphold.

Dersom du under oppholdet innlegges i sykehus eller annen institusjon utover 48 timer kan plassen opphøre og tildeles andre.

Til toppen