Tjenestekontoret og koordinerende enhet

Innhold

Tjenestekontoret er et knutepunkt for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune.

Tjenestekontoret er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.
Tjenestekontoret er en del av kommunalsjefområde helse og omsorg.

Vi kan kontaktes på følgende måter:

Telefon: 35 54 73 30
Faks: 35 54 79 70
Epost: tjenestekontoret@porsgrunn.kommune.no

Åpningstid: Kl 08.00 – 16.00. Sommertid: åpent fra 08.00 – 15.00.

Vi holder til i Storgaten 153, (andre etg i apotekergården).

Du kan også henvende deg i skranken på Servicesenteret som kan sette deg i kontakt med oss.

Fullstendig liste på saksbehandlere med mobilnummer og telefonnummer til kontoret:

NAVN

STILLING

MOBIL

Wallestad, Marianne

Virksomhetsleder

959 90 368

Bergsli, Monica Solstad

Konsulent

901 17 421 

Hagen, May

Konsulent

958 16 311

Hustad, Mari Schrøder

Konsulent

905 22 089

Kristensen, Lisbeth

Konsulent
Egenbetaling

412 71 222

Kvålseth, Elisabeth

Konsulent

908 49 638

Larsen, Wenche S

Systemansvarlig

948 04 033

Lia, Eva Markset

Kreftkoordinator

957 57 417

Slettvold, Tonje

Konsulent

908 54 133
(kun sms)

Stubberød, Anita

Konsulent

905 28 310

Sti, Ellen Astrid Kjær

Konsulent

924 56 439

Undheim, Irmelinn

Konsulent

900 43 652

Westgård, Gudrun Evjedal

Konsulent

992 81 465

Wines, Tove

Konsulent

908 63 705

Waag, Maria Einarson

Konsulent

995 69 291

Tjenestekontoret behandler søknader om tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven og fatter enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser. Vår saksbehandling skal bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester, og sikre brukere og pasienter rettigheter overfor helse og omsorgstjenesten.  Vi gir råd og veiledning til et bredt spekter av brukere i alle aldersgrupper. Vår vedtak skal bidra til, og legge til rette for at kommunen:

 • forebygger, behandler og tilrettelegger for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.
 • fremmer sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.
 • sikrer at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.
 • sikrer tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud.
 • sikrer samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov.
 • sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.
 • bidrar til at ressursene utnyttes best mulig.

Driftsoppgaver

SAKSBEHANLING:
Behandle søknader fra voksne, og fra barn og unge om helse og omsorgstjenester etter «Lov om helse og omsorgstjenester» og «Pasient- og brukerrettighetsloven». 
Det gjøres fagvurderinger av boligsøknader.
Saksbehandling av egenbetaling i forbindelse institusjonsopphold.

INFORMASJON:
Bidra til å sikre rett og nødvendig informasjon til innbyggere, virksomheter og samarbeidspartnere.

VEILEDNING:
Gi råd og veiledning til et bredt spekter av brukere med ulike problemstillinger knyttet til sin livssituasjon.

BRUKERMEDVIRKNING:
Bidra til å legge til rette for brukermedvirkning i utvikling av tjenester innenfor helse- og omsorg på system- og individnivå.

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERINGS- OG REHABILITERING:
Systemansvarlig for Individuell plan (IP) og koordinatorene.

KOORDINERINGSANSVAR:
Koordinerende instans for plasser på dagsenter og institusjonstjenester for eldre innbyggere. Samarbeid med teknikere i forbindelse med tildeling og koordinering av trygghetsalarm. Koordinerende instans for habilitering og rehabilitering.
Deltakelse i tildelingsteam for kommunale boliger.

FAKTURERING:
Fakturering av institusjonsopphold og trygghetsalarm.

UTVIKLING OG RAPPORTERING:
Delta og være pådriver i utviklingsarbeid på tvers av virksomheter og kommunalsjefområder i kommunen.
Samarbeide tett med interne og eksterne samarbeidspartnere.
Regelmessig rapportering knyttet til ulike forhold i tjenestene.

Hvordan henvende deg for å få tjenesten

Det søkes ikke om en spesifikk tjeneste, men om helse- og omsorgstjenester. Du beskriver ditt hjelpebehov, eller en av dine pårørende gjør det på vegne av deg. Når søknaden er mottatt på Tjenestekontoret, blir du kontaktet innen 14 dager, enten ved at du får brev hjem eller via telefon. Forventet saksbehandlingstid vil bli oppgitt. Her er link til søknaden: Søknadsskjema

Saksbehandlingen og vedtak

Informasjon vedrørende lengre saksbehandlingstid på søknader sendt til Tjenestekontoret i Porsgrunn

Det vises til Forvaltningsloven § 11 a.

På grunn av høyt smittetrykk i  Grenland og i Porsgrunn kommune må kommunens ressurser omdisponeres for sammen å slå tilbake smitten så raskt som mulig. Tjenestekontoret har frigjort ressurser for å kunne hjelpe til i dette arbeidet.

Tjenestekontoret må derfor gjøre en prioritering i saksbehandlingsarbeidet når søknader om tjenester etter til Lov om helsetjenester i kommunen skal vurderes. Rett til nødvendig helsehjelp, og da i første rekke saker som omhandler hjemmesykepleie og akutte behov for tjenester blir først prioritert. Dette kan føre til lengre saksbehandlingstid i andre saker.

For at saken ikke skal ta unødig lang tid, er det fint om det sammen med søknaden kan legges ved følgende dokumenter;

 • Legeerklæring
 • Kopi av selvangivelse/utskrift av siste likning
 • Opplysninger om hjelpestønad/søkt dato og vedtak fra NAV
 • Opplysninger om bostøtte/ søkt dato og vedtak
 • Opplysninger om grunnstønad/ søkt dato og vedtak

Alle som sender søknad vil få svarbrev hvor det vil bli angitt forventet saksbehandlingstid.

For spørsmål knyttet til dette, ta gjerne kontakt med Tjenestekontoret.

I saksbehandlingsprosessen vil din situasjon vektlegges og hva du synes er viktig.  Tjenestekontoret vil be om ditt samtykke til å innhente opplysninger fra din lege eller annet helsepersonell som kjenner til dine helseutfordringer. 

Ved å signere søknad om helse- og omsorgstjenester samtykker du til at kommunen kan;

 • behandle personopplysninger elektronisk og formidle opplysninger til ansatte som deltar i saksbehandlingen og til aktuell virksomhet som skal gi deg tjenester
 • innhente nødvendige opplysninger fra relevante instanser, for eksempel fra fastlege
 • innhente inntektsopplysninger fra myndighetene. Dette gjøres når det iverksettes tjenester kommunen krever egenbetaling for.

Ved fravær av samtykkekompetanse, finnes det egne bestemmelser om samtykke og grunnlag for iverksetting av tjenester i pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4, kapittel 9 og kapittel 10. Gjennomgående i saksbehandlingen blir din helsetilstand kartlagt, både ved oppstart av tjenester og når det er behov for endring i tjenestene.
Informasjon innhentes ved: funksjonskartlegginger, oppdatert funksjonsscore i IPLOS, oppdatert epikrise fra fastlege/spesialisthelsetjeneste, oppdatert dokumentasjon fra både kommunale tjenester og fra eksterne instanser, og ved samtale med deg og pårørende når det er naturlig.

Etter tilpasset informasjon om aktuelle tjenester, avklares rettmessig tjeneste. Tjenestekontoret bygger tjenestetildeling på «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Du vil motta vedtak i posten som du har klagerett på. Det er 4 ukers klagefrist.

Klage på vedtak om helse og omsorgstjenester

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, eller du får et annet tilbud enn du argumenterte for i søknaden, vil det bli gitt en begrunnelse for dette. Du har 4 ukers klagefrist som gjelder fra den dagen du ble gjort kjent med innholdet i vedtaket, enten muntlig eller skriftlig. Klagen skal sendes til Tjenestekontoret. Servicesenteret og Tjenestekontoret/kommunen kan hjelpe deg med å klage.

Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak vil klagen gå til statsforvalteren i Vestfold og Telemark. for endelig avgjørelse.

Dersom du ønsker å klage på hvordan tjenesten utføres må du henvende deg til virksomhetsleder for den virksomheten som gir tjenesten.

Oppstart av tjenester

Når tjenesten iverksettes vil brukermedvirkning på detaljnivå gjøres med tjenesteutøver og i samråd med deg.  Dette skrives i en egen tiltaksplan som fortløpende tilpasses ditt behov.

Ved oppstart av nye tjenester vil du få en samtale med personalet for at du skal få informasjon, ha mulighet til å stille spørsmål og for at ansatte skal bli oppmerksomme på dine ønsker og behov. Det skal tilstrebes at du har med deg en pårørende i en slik samtale for at du skal oppleve større trygghet og for at flere kan huske hva som blir sagt. Om ønskelig kan også hovedelementer skrives ned underveis i samtalen.

Betalingstjenester – Satser

Betaling for flere av kommunens helse- og omsorgstjenester kan kreves i tråd med Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester.

Informasjon om betaling på tjenestene finner du her.

Til toppen