Solheim Langangen – Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn 22/01138

Innhold

Med bakgrunn i endret utbygger og avtalepart, er utbyggingsavtalen for Solheim Langangen reforhandlet.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon. Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Reforhandlingene har tatt utgangspunkt tidligere fremforhandlet utbyggingsavtale og har i hovedsak omhandlet opparbeidelse av kjøreveg, fortau, g/s-veg, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Porsgrunn kommune legger forslag til utbyggingsavtale for Solheim Langangen mellom TVB Tomter AS og Porsgrunn kommune ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4.

Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle opparbeidelse av kjøreveg, fortau, g/s-veg, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Siden tilsvarende avtale tidligere er behandlet av bystyret i bystyresak 48/19 den 13.06.2019, varsles det om at den reforhandlede avtalen inngås uten fornyet bystyrebehandling.  Dette vil bli vurdert i forhold til om det fremkommer vesentlige nye momenter under det offentlige ettersynet.

Dokumenter

Fremforhandlet utbyggingsavtale Solheim Langangen

Vedlegg

 1. Reguleringsplankart for Solheim, Langangen, pid: 1114
 2. Reguleringsbestemmelser for Solheim, Langangen, pid: 1114
 3. Kartskisse gnr./bnr. 22/11, 22/266 m.fl – Eiendommen
 4. Illustrasjonsplan Solheim Langangen
 5. Kartskisse realytelse – Vann og avløp fase 1 og 2
 6. Kartskisse realytelse – Vegbelysning fase 1 og 2
 7. Kartskisse realytelse – Veg – Fase 1
 8. Kartskisse realytelse – Veg – Fase 2
 9. Faseplankart for Solheim Langangen – Fase 1 og Fase 2
 10. Faseplanbeskrivelse Fase 1
 11. Kostnadsoverslag for realytelser – fase 1 og 2
 12. Kostnadsoverslag PK bidrag
 13. Fordelingstegning PK – Utbygger VA
 14. Tabell med grensesnitt for ansvars- og kostnadsdeling
 15. Kartskisse – overdragelse av arealer
 16. Retningslinjer for bruk av justeringsmodellen ifm utbyggingsavtaler
 17. Avtale om overdragelse av justeringsrett til PK
 18. Overslagsberegning av samlet overføring av justeringsbeløp
 19. Erklæring om rett til drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg
 20. Firmaattest for TVB Tomter AS

 

Kontaktperson

Utbyggingssjef Terje Madsen, tlf: 95 23 21 08

Merknader til utbyggingsavtalen

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Porsgrunn kommune v/Rådmannens Stab
Postboks 128
3901 PORSGRUNN
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Merk henvendelsen med saksnummer 22/01138

Frist for å sende merknader

Frist for merknader settes til: 05.08.2022

Til toppen