Hva mener du om planforslaget for E18 Preståsen-Kjørholt?

Innhold

Den 26. oktober, i sak 67/21, bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at planforslag for E18 Preståsen-Kjørholt, planid 841, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

E18 Preståsen Kjørholt

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 10. desember. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningsloven § 12-9.

Utvalg for miljø og byutvikling sitt vedtak 26. oktober 2021

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 legges forslag til detaljregulering for E18 Preståsen - Kjørholt, med tilhørende plandokumenter, her plankart datert 17.09.21, bestemmelser datert 17.09.21 og planbeskrivelse datert 08.10.21 på høring og offentlig ettersyn.

Det er viktig at ikke fv 354 gjennom Heistad benyttes som gjennomfarts veg fra Heistaddalen til Skjelsvik. For å hindre dette kan man søke å endre fra veg til gate gjennom innsnevringer eller annet. Vi ber derfor om innspill i høringen om mulige tiltak, rekkefølgekrav eller annet for å sikre dette.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet for E18 Preståsen – Kjørholt strekker seg fra nordre portal i Preståstunnelen, gjennom Skjelsvikdalen, Brattåstunnelen, Rød og Steinbrekka til nordre portal i Kjørholttunnelen.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av ny E18 på strekningen Preståsen – Kjørholt. Strekningen E18 Preståsen – Kjørholt inngår i Nye Veiers utbygging av delstrekningen E18 Langangen – Rugtvedt som igjen er en del av lenken E18 Langangen - Grimstad.

Vedlegg

 1. Plankart R08
 2. Plankart R09
 3. Plankart R10
 4. Reguleringsbestemmelser
 5. Planbeskrivelse
 6. Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 7. Temarapport trafikk
 8. Temarapport naturmangfold
 9. Temarapport naturressurser
 10. Temarapport friluftsliv, by- og bygdeliv
 11. Temarapport støy
 12. Temarapport vannmiljø
 13. Temarapport Kulturarv
 14. Temarapport forurenset grunn
 15. Temarapport Geoteknikk
 16. Temarapport lokal luftkvalitet
 17. Massehåndteringsplan
 18. Miljøoppfølgingsprogram
 19. Overvannsberegning og vurdering
 20. Risiko- og sårbarhetsanalyse
 21. Referat fra oppstartsmøte
 22. Merknader til planprogram
 23. Merknader ved varsel om oppstart
 24. Sammendrag fra innspill
 25. Oversiktskart omklassifisering
 26. Signert oversendelsesbrev
 27. Fravikssøknad nr. 1 påkjøringsrampe avsluttes i tunnel
 28. Fravikssøknad nr. 2 kryss i tunnel
 29. Illustrasjonsplan
 30. Saksframlegg
 31. Saksprotokoll UMB

Har du innspill til planforslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Ivar Bergsteinsson – fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Til toppen