Hva mener du om forslaget til reguleringsplan for Kjennskogen Råstoffutvinning?

Innhold

Den 29.03.2022, i sak 18/22, bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Kjennskogen Råstoffutvinning, planID 1120, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Kjennskogen

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 27.05.2022.  Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens (PBL) § 12-10.

Dokumenter i saken

 1. Oversiktskart
 2. Plankart
 3. Planbestemmelser
 4. Planbeskrivelse
 5. Fastsatt planprogram
 6. Konsekvensutredning
 7. Illustrasjonsplan
 8. ROS-analyse
 9. Vurdering naturmangfold
 10. Støyrapport
 11. Rapport arkeologiske undersøkelser
 12. Transportanalyse
 13. Sammendrag av merknader i varslingsperioden med planforslagstillers kommentarer til merknadene
 14. Formannskapets prinsipp-avklaring om arealbruk
 15. Referat fra oppstartsmøtet
 16. Mineralfaglig uttalelse
 17. Saksframlegg og protokoll, UMB-sak18/22 

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet er ca. 164 daa og ligger vest for fv 2980 (Mørjevegen) ca. 2,3 km sør for E18.Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av et råstoffutvinningsanlegg (larvikittbrudd) på eiendommen gbnr. 25/17. Atkomst til planområdet vil være ved en oppgradering av eksisterende tilkomstveg fra fv 2980 i nordøst.

Du kan også se planforslaget på kommunens servicesenter i Storgata 153.

Har du innspill til reguleringsplanforslaget?

Send eventuelle innspill/synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Fristen for å komme med innspill/merknader til reguleringsplanforslaget er, på grunn av påsken, forlenget til 27.05.2022.

Har du spørsmål til planforslaget?

Kontakt gjerne saksbehandler John Lium, john.lium@porsgrunn.kommune.no

Byutvikling

Til toppen