Hva mener du om forslaget til ny områdereguleringsplan for Knutepunkt Porsgrunn

Innhold

Den 19.6.2023, i sak 34/23 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til områdereguleringsplan for Knutepunkt Porsgrunn, planid 397, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Utklipp Plankart

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 21.11.2023. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med planen er å utvikle et kompakt og effektivt knutepunkt med mange arbeidsplasser i Porsgrunn. Planområdet er ca. 200 dekar og omfatter eksisterende kollektivknutepunkt med togstasjon og bussterminal med omkringliggende områder langs jernbanen og fylkesveg 32 Vallermyrvegen. Dagens sportrasé beholdes, men for å dekke framtidig kapasitetsbehov er det i planen sikret areal for en utvidelse til 5 jernbanespor gjennom stasjonsområdet. Utbyggings- og transformasjonspotensialet er stort til å ligge så sentralt i en by. Ferdig utbygd er det et mål at området framstår som en utvidelse av dagens sentrumsområde med et variert tjenestetilbud, og at området knytter bysentrum tettere sammen med skole-, idretts- og universitetsområdene på Kjølnes.

Se fortellerkartet for mer informasjon, inkludert en interaktiv 3d-modell med sol/skygge-funksjon og mulighet til å bevege seg rundt.

Utvalg for miljø og byutvikling vedtok 19.6.2023 i sak 34/23 følgende:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10, legges forslag til områdereguleringsplan for Knutepunkt Porsgrunn, datert 23.05.2023 med tilhørende plandokumenter, ut til offentlig ettersyn.

Ovennevnte plan berører gjeldende planer i området. Det tas sikte på å helt eller delvis oppheve disse ved godkjenning av den nye planen. Oppheving inkluderer alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser. Planene dette gjelder er listet opp i vedlegg 27.

UMB ber om at følgende legges til grunn i høringen og innarbeides i planen før andre gangs behandling:

  • Høyder justeres noe ved at områdene mellom jernbanen og elva får en maks høyde tilsvarende 12 etasjer. For Beha området settes område for Helsehus til tilsvarende maks 10 etasjer og hotell til tilsvarende maks 16 etasjer. Administrasjonen bes legge inn egnet kotehøyde.
  • Begrensing på areal for handel tas bort.
  • Det settes ingen begrensninger på antall parkeringsplasser under bakkenivå for hele planområdet.
  • Jugendvillaen skal sikres bevart. Kart tilpasses for å synliggjøre dette. Det bør vurderes om det bør settes rekkefølgekrav om istandsettelse.
  • Områder som skal unntas plankrav vurderes utvidet med tanke på detaljgrad i områdereguleringsplanen.
  • Det bør vurderes om at det settes like høydekrav på alle områder langs Vallermyrvegen.
  • Det legges til rette for at det etableres flere tverrakser i form av underganger eller gangbruer

Oversendelsesforslag:
Porsgrunn skal nå utvikle en helt ny bydel, da bør vi være fremsynte for å skape en attraktiv og fremtidsrettet bydel.

Utvalget ber rådmann se på muligheten for å bygge inn hele eller deler av stasjonsområdet.

Dette for å få til en god adkomst mellom områdene øst/ vest.

Bygget over stasjonen skal være universelt utformet med rulletrapper og heiser, slik at adkomsten til områdene flyter inn i hverandre.

Med dette fjerner vi tungvinte og lite praktiske overganger.

Dagens undergang består

Bygget kan skape et attraktivt handelsområde med nærhet til kollektivløsninger.

Det vil derfor ikke være behov for et nytt uheldig krysningspunkt ved den gamle overgangen Jernbanegata og E.C. Berg Hansens gate.

Turstiforbindelse under FV 32 opprettholdes

Oppfølging av vedtak før høring og offentlig ettersyn

Som følge av vedtaket i Utvalg for miljø og byutvikling er plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse endret. Endringene innebærer i hovedsak fjerning av arealbegrensninger for parkering og handel, endring av enkelte høydebegrensninger, bevaring av jugendvilla på Kammerherreløkka 1, samt sikring av muligheter for etablering av flere forbindelseslinjer på tvers av jernbanen. I forbindelse med revisjonen av plandokumentene er også planforslagets illustrasjonsprosjekt revidert, i første rekke med hensyn til bygningshøyder.

Nærmere beskrivelse av endringene, samt tilleggsvurderinger for berørte utredninger for handel, trafikk og landskapsbilde, er samlet i dokumentet Endringer i planforslaget etter 1.gangsbehandling.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no innen 21.11.2023. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Det vil bli avholdt et åpent informasjonsmøte om planforslaget på Porsgrunn bibliotek den 6.11. kl. 18.00.

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Hans Magnus K. Kristensen, hans.magnus.kasi.kristensen@porsgrunn.kommune.no

Til toppen