Hjemmesykepleie

Innhold

Detter er tjenester som kan gi deg opplæring i sårstell, diagnoseforståelse, andre medisinske prosedyrer.

Hjemmetjenesten Øst/Vest

Hjemmetjenesten Nystrand

Hjemmetjenesten Sentrum

Avdeling for fysioterapi, ergoterapi og tekniske hjelpemidler.

Hverdagsrehabilitering

Friskliv, lærings og mestringstilbud

Velferdsteknologi

Kan jeg få tjenesten?

Du må bo eller midlertidig oppholde deg i Porsgrunn kommune.

Du får tjenesten når:

  • du er avhengig av hjelp for å få dekket grunnleggende helse- og omsorgsbehov på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse.
  • du ikke kan oppsøke nødvendig helsehjelp selv.
    Dersom du har mulighet til å oppsøke bistand selv, for eksempel for sårstell eller injeksjoner hos fastlege, legevakten eller feltpleien, kan søknad om hjemmesykepleie avslås.

Det tas utgangspunkt i din aktuelle situasjon og hva du klarer selv. Tjenesten tildeles etter en individuell faglig vurdering. Det vurderes alltid behov for hjelpemidler og bruk av velferdsteknologi. Behovet ditt for tjenesten blir vurdert fortløpende.

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?

At du samarbeider med oss slik at du bidrar med det du kan klare selv og legger til rette for at vi kan hjelpe deg best mulig.

At du gir oss nødvendige opplysninger om din aktuelle situasjon slik at vi kan avgjøre om du har rett til tjenester og sikre at du mottar den tjenesten du har behov for.

At du opplyser oss om hvem din nærmeste pårørende er slik at vi kan ta kontakt om nødvendig.  Opplysningene gis enten til din saksbehandler på Tjenestekontoret eller til den som tar deg i mot i tjenesten. 

At du prøver ulike velferdsteknologiske hjelpemidler og vurdere andre opplærings eller treningstiltak. Det kan være kommunal fysioterapeut, ergoterapeut, trening via hjemmetjenester, hverdagsrehabiliteringsteam, ta i bruk strømpepåtrekker eller andre lavterskeltilbud .

At du oppsøker bistand hos eksempelvis fastlege eller legevakt når du kan.

At du sammen med din fastlege vurderer muligheten for å bruke privat multidose gjennom apotek

At du bruker og oppbevarer utstyr samt ergonomiske hjelpemidler som hjemmesykepleien må bruke hjemme hos deg. Eksempler på dette kan være sykehusseng, personheis, toalettstol etc

At du har flytende såpe, tørkepapir og søppelposer tilgjengelig

At du gir oss nøkkel eller tillatelse til at det monteres e- lås hvis det er vanskelig å åpne døren selv.

At du gir beskjed dersom du skal reise bort eller av andre årsaker ikke har behov for hjelp.

At du medvirker til at personalet har et forsvarlig arbeidsmiljø med tanke på husdyr, temperatur, røyk og framkommelighet til hjemmet ditt.

Hva kan du forvente av oss?

At du får nødvendig helsehjelp i hjemmet ved kort- eller langvarig sykdom.

At du får en saksbehandler ved Tjenestekontoret og når hjelpebehovet ditt er kartlagt får du et skriftlig vedtak som beskriver hva du får hjelp til.

At hjemmetjenesten går igjennom vedtaket sammen med deg og eventuelt dine pårørende.

At vi jobber for å støtte deg i å opprettholde aktiviteter du kan mestre selv eller få tilbake evnen til å utføre aktiviteter du tidligere mestret så du kan bo hjemme så lenge som mulig.

At du får informasjon, bistand og veiledning som kan hjelp deg til å ha et mest mulig selvstendig liv. Det kan være å tilrettelegging av måltider, hverdagsrehabilitering, bistand til medisinhåndtering, sårbehandling (hvis dette ikke kan utføres hos fastlege/legevakt), betjening av trygghetsalarm, støttesamtaler og omsorg ved livets slutt.

At vi overholder vår taushetsplikt

At ansatte har med seg ID kort som viser hvem de er.

At du får beskjed hvis hjelpen blir forsinket.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Det søkes ikke om en spesifikk tjeneste, men om helse- og omsorgstjenester. Du beskriver ditt hjelpebehov, eller en av dine pårørende gjør det på vegne av deg. Når søknaden er mottatt på Tjenestekontoret blir du kontaktet innen 14 dager, enten ved at du får brev hjem eller via telefon. Forventet saksbehandlingstid vil bli oppgitt.

Klikk på Søknadsskjema for å søke om helse- og omsorgstjeneste.

Saksbehandling

For mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester, priser og annen informasjon, se her.

Pris

Tjenesten er gratis.

Trygghetsalarm og annen velferdsteknologi kan etter en konkret vurdering tildeles som helsetjenester i hjemmet. Dersom tilbudet er vurdert til å dekke et nødvendig helsehjelpbehov tas det ikke betalt for dette.

Til toppen