Lover og retningslinjer

Innhold

Relevante lover, forskrifter og planer.

Byggesaksprosessen

Byggesaksprosessen er samfunnets (kommunens) vurdering av om et byggetiltak er i overensstemmelse med rammene som samfunnet har gitt. Disse rammene er først og fremst nedfelt i kommunale planer og lovgivningens krav, både når det gjelder prosess og materielle krav til for eksempel plassering og utnyttelse. Byggesaken skal være rask og effektiv, samtidig som den skal sikre at bygget tilføres nødvendig kvalitet gjennom at samfunnets krav blir ivaretatt.

Ansvar

Som eier er det du som har ansvaret for alle tiltak på din eiendom. Det er dermed viktig at du setter deg inn i gjeldende regelverk dersom du har planer om å bygge, rive eller endre noe.

Planer i Porsgrunn kommune​

En arealplan bestemmer hvordan arealene innenfor et område kan brukes og hvilken type bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og oftest også planbestemmelser. Det finnes ulike typer arealplaner.

Kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner (detaljreguleringsplaner og områdereguleringsplaner) er alle ulike typer av arealplaner. Planene er rettslig bindende for bruken av området og må følges.

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, kommunedelplaner og områdereguleringsplaner er offentlige planer. Private tiltakshavere kan imidlertid ta initiativ til å detaljregulere områder i tråd med plan- og bygningsloven (PBL), kapittel 12 (§ 12). Disse planene blir behandlet av kommunen som planmyndighet.

Kommuneplanens arealdel

Reguleringsplaner mm. finnes på www.grenlandskart.no

Til toppen