Kommuneplanens arealdel

Innhold

Kommuneplanens arealdel er et virkemiddel for å oppnå Porsgrunn kommunes målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel om en attraktiv, konkurransedyktig kommune å bo, leve og arbeide i.

Planen viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, og angir hovedtrekkene  i kommunens arealdisponering.

Kommuneplanens arealdel fastsetter sammen med godkjente reguleringsplaner hvilke nye tiltak som kan settes i gang rundt om i kommunen. Kommuneplanens arealel beskriver også hvilke viktige hensyn som må tas når kommunen skal utvikles.

Arealdelen består av tre hoveddokument med vedlegg og temakart.

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse for gjeldende plan finner du her:

Planen med vedlegg

  1. Plankart
  2. Bestemmelser og retningslinjer (rev 04.04.02022)
  3. Planbeskrivelse
  4. Saksprotokoll og saksframlegg
Til toppen