Kommuneplanens arealdel - under arbeid

Innhold

Kommuneplanens arealdel fastsetter sammen med godkjente reguleringsplaner hvilke nye tiltak som kan settes i gang rundt om i kommunen. Arealdelen skal også beskrive viktige hensyn som må tas når kommunen skal utvikles.

Den 25.01.24, i sak 7/24 bestemte Formannskapet (FS) at det varsles oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel. Formålet med planarbeidet er å sikre at kommunen har det plan- og styringsgrunnlaget den trenger for å møte de viktigste utfordringene for fremtidig arealbruk. Samtidig legges forslag til arealstrategi og planprogram for kommuneplanens arealdel ut på høring og offentlig ettersyn. Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om arealstrategien og planprogrammet fram til fristen den 5.april 2024.

Arealstrategi og planprogram 

Det legges frem et forslag til arealstrategi som viser hovedgrep for den langsiktige arealbruken i kommunen.

Forslaget til planprogrammet redegjør blant annet for formålet med planarbeidet, utredningsbehov og medvirkning. 

Planvask

I planarbeidet skal det også gjøres en gjennomgang av tidligere godkjent arealbruk i både reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel.

Målet med arbeidet er å sikre et oppdatert plangrunnlag i samsvar med dagens kunnskap, lovverk og politikk.

Arealdel

Planprogrammet legges nå ut på høring, og det åpnes for innspill til hva planarbeidet bør omfatte, samt forslag til arealbruksendringer.

Høringsdokument (rettet i tråd med vedtak FS-sak 7/24):

Forslag til arealstrategi og planprogram

Presentasjon av planprogrammet for Utvalg for miljø og byutvikling kan sees her.

Saksdokumenter som forelå til politisk behandling Formannskapet (FS) sak 7/24:

Saksframlegg med vedtak i FS den 25.01.24 sak 7/24

Forslag til arealstrategi og planprogram for kommuneplanens arealdel 2024-2036

Medvirkning

Det avholdes åpne kontordager på Porsgrunn bibliotek følgende datoer:

Onsdag 28.februar kl. 12.00-15.00
Torsdag 29.februar kl. 14.00-17.00

Har du spørsmål til planarbeidet, er du velkommen til Hjørnet i biblioteket disse dagene!

Slik sender du inn innspill

Har du innspill, ønsker vi at du benytter skjemaet under.

Frist for innsending av innspill er 5. april 2024.

Elektronisk skjema for innspill

Har du problemer med å benytte skjemaet, ta gjerne kontakt med oss for å avklare nødvending info for innsending av innspill. Innspillet kan da sendes per brev til Porsgrunn kommune v/Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Hva skjer med innspillene?

Innspillene som berører planprogrammet, vil bli vurdert i forbindelse med fastsetting av planprogrammet. 

Øvrige innspill, som eksempelvis arealinnspill, vil først bli vurdert i forbindelse med utarbeiding av selve planforslaget. Noen av innspillene vil være gjenstand for konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyse). 

Vurderingene vil først bli offentliggjort til 1.gangsbehandling av selve planforslaget.

Har du spørsmål?

Lurer du på noe, eller trenger du hjelp i forbindelse med innsendelsen? 

Kontakt gjerne Beulah Kaneshalingam på telefon til 35 54 70 00 eller på epost: beulah.kaneshalingam@porsgrunn.kommune.no

Til toppen