Kommuneplanens arealdel - under arbeid

Innhold

Kommuneplanens arealdel fastsetter sammen med godkjente reguleringsplaner hvilke nye tiltak som kan settes i gang rundt om i kommunen. Arealdelen skal også beskrive viktige hensyn som må tas når kommunen skal utvikles

Innspill til arealdelen

Frist for innsending av innspill er 5.april.

Nå er fristen for innspill gått ut, og vi takker for innspillene som har kommet inn! Arbeidet med å gå gjennom innspill er i gang, og i første omgang er det innspillene med relevans for planprogrammet som gjennomgås. Etter vedtak av arealstrategi og fastsetting av planprogram, vil de øvrige innspillene gjennomgås og konsekvensutredes.»

Hva skjer med innspillene?

Innspillene som berører planprogrammet, vil bli vurdert i forbindelse med fastsetting av planprogrammet. 

Øvrige innspill, som eksempelvis arealinnspill, vil først bli vurdert i forbindelse med utarbeiding av selve planforslaget. Noen av innspillene vil være gjenstand for konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyse). 

Vurderingene vil først bli offentliggjort til 1.gangsbehandling av selve planforslaget.

Har du spørsmål?

Lurer du på noe, eller trenger du hjelp i forbindelse med innsendelsen? 

Kontakt gjerne Beulah Kaneshalingam på telefon til 35 54 70 00 eller på epost: beulah.kaneshalingam@porsgrunn.kommune.no

Tidslinje for Kommuneplanens arealdel

 1. Det ble lagt frem politisk sak for å markere oppstarten av arbeidet med kommuneplanens arealdel i Utvalg for miljø og byutvikling (sak 04/24, den 23.januar) og Formannskapet (sak 07/24, den 25.januar). I tillegg ble det presentert forslag til arealstrategi og planprogram for ny arealdel.

   

  Planprogrammet redegjør blant annet for formål med planarbeidet, utredningsbehov og medvirkning. Arealstrategien viser hovedgrep for den langsiktige arealbruken i kommunen.

 2. Det ble varslet oppstart av planarbeidet og mulighet for å komme med innspill til ny arealbruk, bestemmelser m.m til den nye arealdelen. Frist for innspill ble satt til den 5. april.

 3. Forslag til arealstrategi og planprogram for ny arealdel lå ute til høring og offentlig ettersyn. 

   

  28. – 29.februar 2024: Åpne kontordager på biblioteket

  Det ble utført åpne kontordager på biblioteket hvor innbyggere hadde mulighet til å stille spørsmål angående planarbeidet. Det var også mulig å få veiledning til innsending av innspill. 

   

  18.mars 2024: Åpent møte

  Det ble utført et åpnet møte hvor innbyggere kunne få informasjon og stille spørsmål til planarbeidet.

   

  Mars - april 2024: Orientering i ulike råd

  Det ble orientert om forslag til arealstrategi og planprogram i følgende råd: 

  • Ungdomsrådet (sak 03/24, den 5.mars)
  • Eldrerådet (sak 03/24, den 3.april)
  • Kommunalt samarbeidsråd for personer med funksjonsnedsettelse (03/24, den 4.april) 
 4. 5. april 2024 Fristen for innspill er gått ut

 5. 11. juni 2024: Orientering i Utvalg for miljø og byutvikling 

  13. juni 2024: Behandling i Formannskapet

  20. juni 2024: Behandling i Bystyret

 6. Dette er den mest omfattende fasen i planarbeidet, da det innebærer konsekvensutredning av innkomne innspill og oppdatering i plankartet. Planvask av både arealdelen og eldre reguleringsplaner inngår i denne fasen.

 7. Vår 2025 1. gangsbehandling av planforslag

 8. Vår 2025 Høring og offentlig ettersyn av planforslag

 9. Vår – høst 2025 Bearbeiding av planforslag

 10. Vinter 2025-2026 Vedtak av ny arealdel

Til toppen