Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

Innhold

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg i Porsgrunn kommune gir tjenester til personer over 18 år med psykiske helse og eller rusproblemer.

Virksomheten er stor og sammensatt og består av 6 ulike avdelinger. Psykisk helsetjeneste og rusomsorg gir bistand og hjelp til personer med milde, moderate og alvorlige psykiske helse og rusproblemer.

Det psykiske helsearbeidet i kommunen skal bidra til å fremme selvstendighet og tilhørighet hos mennesker med rus/psykiske vansker eller lidelser. Det skal styrke deres evne til å mestre eget liv.

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg har som mål å gi gode tjenester som bygger på en kunnskapsbasert praksis, og som utføres av personell med høy faglig kompetanse.

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg i Porsgrunn kommune har sitt hovedkontor i Storgata 153- 3.etg i Apotekergården.
I tredje etasje er det ekspedisjon med venterom. Ekspedisjonen er åpen på dagtid fra 08.00 til 15.00. Telefon nummeret til Psykisk helsetjeneste og rusomsorg er 35 54 74 87.

Avdeling Kortvarig psykisk helsehjelp

Besøksadresse: Apotekergården 3 etg. Storgata 153. Telefon 35 54 74 87.

Avdelingen gir et kortvarig behandlingstilbud til personer som sliter med angst/bekymring, depresjon/nedstemthet, søvnproblemer, stress og belastninger.

Avdelingsleder Torstein Borch Skolseg, Tlf: 48 07 85 46. 

Avdelingen følger skoleruta og holder stengt i fellesferien, høstferien, juleferien, vinterferien og påskeferien.

Avdeling Rusteam

Besøksadresse: Apotekergården 3 etg.- Storgata 153. Telefon 35 54 74 87

Ruskonsulentene gir helhetlig oppfølging til den enkelte. Det innebærer bistand med sikte på å begrense rusbruk, få egnet bolig, behandling, ordnet økonomi, hjelp til å håndtere gjeld, til å få meningsfulle aktiviteter eller beholde ordinært arbeid.

Rådgivende enhet for russaker

Rådgivende enhet skal gi innbyggere veiledning, råd og generell informasjon om helsefare og risiko ved rusmiddelbruk. Oppmøte hos rådgivende enhet vil være obligatorisk for å unngå en vanlig straffereaksjon som bot eller fengselsstraff fra på påtalemyndighetene. Videre har rådgivende enhet ansvar for rusmiddeltesting for personer etter vilkår fra påtalemyndighet

Avdelingsleder Mikael Bøen 35 54 73 56 eller 938 35 494

Ambulant oppfølgingstjeneste

Besøksadresse: Apotekergården 3 etg.- Storgata 153. Telefon 35 54 74 87.

Avdelingen gir individuelle ambulante tjenester etter enkeltvedtak på bakgrunn av egensøknad om helse og omsorgstjenester

Avdelingsleder: Arne Øystein Pettersen 944 30 944.

Assisterende avdelingsleder tlf. 480 60 359.

Støttekontaktordning

En støttekontakt skal bistå en annen person til å ha en aktiv og meningsfylt fritid. Kontaktperson for virksomhetens støttekontaktordning er Karianne Torbjørnsen Besøksadresse: Apotekergården 3 etg- Storgata 153. Telefon 35 54 74 87 eller 957 43 746

Ansatt med brukererfaring

Marianne Olsen er ansatt med brukererfaring og skal bidra til økt brukermedvirkning på individ- og systemnivå i kommunen gjennom egen faring, samt være en representant for brukerne og fremme deres stemme.

Marianne Olsen er leder for Brukerrådet i kommunen innfor psykisk helse og rus. Hennes telefon nr. er 35 54 74 87 eller 917 00 453.

Boliger med tilrettelagte tjenester

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg har bofelleskap med tilrettelagte tjenester

Leirkup bofellesskap

Besøksadresse Gartnerløkka 30. Telefon 35 54 95 96 eller 979 59 603
Avdelingsleder Kari Fjellhaug telefon 900 43 776

Dalskleiva bofellesskap

Besøksadresse: Eidangerveien 10. Telefon 913 89 548- 977 44 711
Avdelingsleder Kari Fjellhaug telefon 900 43 776

Osebogate bofellesskap

Besøksadresse: Osebrogate 4. Telefon 35 51 64 93 eller 905 61 023
Avdelingsleder Vibeke E Waaden telefon 907 22 104

Blåveiskroken bofellesskap

Besøksadresse: Blåveiskroken 2- Telefon nr.35 56 54 00 eller 915 72 544

Dagsenter

Raschebakken dagsenter:

Besøksadresse Raschebakken 13. Telefon 35 57 10 80 eller 952 08 232
Daglig leder: Christer Uglstad telefon 35 57 10 80 eller 952 08 232
Avdelingsleder Kari Fjellhaug telefon 900 43 776

Dagsenteret i Feiselvei:

Besøksadresse: Feiselvegen 3. telefon nr. 35 56 54 30
Daglig leder Guro Reum telefon 35 56 54 30 eller 971 82 230
Avdelingsleder: Mikael Bøen telefon 938 35 494

Midlertidig botilbud

Kommunen har midlertidig botilbud til bostedsløse personer. Et av tilbudene til bostedsløse er i Feiselvei 3. Telefon nr. er 35 56 54 30

Avdelingsleder: Arne Øystein Pettersen telefon 944 30 944

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) for personer med rus og psykiske helseproblemer:

Lokasjon for personer med psykiske helseutfordringer er i Blåveiskroken 2. Telefon nr. 409 11 756.

Avdelingsleder: telefon 35 56 64 02. Vakttelefon 40 91 17 56.

Lokasjon for personer med rusproblemer (ROP) er i Feiselvegen 3. Telefon nr. 35 56 54 30 eller 909 19 039.

Avdelingsleder Arne Øystein Pettersen telefon 944 30 944.

Feltpleien

Kommunen har et lavterskel helsetilbud  til personer med rusproblemer .

Besøksadresse er Feiselvegen 3- telefon nr. 35 56 54 33 eller 35 56 54 30

Administrasjon

Virksomhetsleder for Psykiske helsetjenester og rusomsorg

Heidi Ekornrød Pedersen: 35547354 eller 913 79 615

Fagleder for stab: Marit Aakreli telefon 35 54 73 89 eller 950 31 678

Til toppen