Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

Innhold

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg i Porsgrunn kommune gir tjenester til voksne mennesker med psykiske helseproblemer og personer med rusavhengighet.

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg.

Det ytes også tjenester til personer med ROP-lidelser (samtidig rusmisbruk og psykisk helseproblem).
Vi er en stor og sammensatt virksomhet med et bredt nedslagsfelt og mange ulike faggrupper ansatt på våre forskjellige avdelinger.
Vårt felles mål er å bidra til at personer innenfor målgruppene får redusert omfanget av sine problemer, og bedre blir i stand til å mestre eget liv.

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) for personer med ROP/rusproblemer:

Lokasjonen ligger i Feiselvei 3 og er åpen hele døgnet.
Pasientene blir henvist fra fastlegene eller via legevakt dersom det foreligger en behandlingsplan eller kriseplan.

Telefon : 909 19 039

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) for personer med psykiske helseproblemer:

Lokasjonen ligger i Blåveiskroken 2 og er åpen hele døgnet.
Pasientene blir henvist fra fastlegene eller via legevakt dersom det foreligger en behandlingsplan eller kriseplan.
Telefon: 409 11 756

Psykisk helsetjeneste.

Gjennom samspill og samarbeid ønsker Porsgrunn kommune å gjøre hver enkelt bedre i stand til å mestre noen av de vanskeligste utfordringene
livet kan by på.
Psykisk helsetjeneste driver ikke behandling av psykiske lidelser, men forsøker heller å være en medspiller på veien til bedring.
Med utgangspunkt i den enkeltes behov, gis det tilbud med fokus på ressurser og mestring for å støtte opp under den enkeltes ansvar for sitt eget liv.
Menyen til venstre i bildet viser tilbud og tjenester innenfor området Psykisk helse.

Klikk her for å komme tilbake til virksomheten Psykisk helsetjeneste og rusomsorg sin hovedside.

Rusomsorg

Velkommen til rusomsorgen i Porsgrunn kommune.

Har du et rusproblem, er pårørende eller lurer på noe vedrørende rusproblematikk?
På disse sidene kan du finne mer informasjon om hva slags hjelp du kan få - eller har krav på - som innbygger i Porsgrunn kommune.

Pilotkommuneprosjektet
Porsgrunn var en av de ni kommunene i Norge som i 2011 var hardest rammet av overdosedødsfall.
De ble av Helsedirektoratet tilbudt å søke midler i fire år for å være en del av Nasjonal
overdosestrategi 2014-2017.
Formålet med strategien er å utarbeide lokale strategier og
handlingsplaner for å få ned antall overdoser. Viktigste mål i perioden 2014-2017

 • Redusere antall overdoser og overdosedødsfall
 • Hindre alvorlige helseskader som følge av overdoser
 • Myndiggjøring av brukerne
 • Bedre vurdering av risiko og forebygging av selvmord ved overdose
 • Bedre oppfølging etter overdose
 • Bedre oppfølging og hjelpetilbud til pårørende

Handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall Porsgrunn kommune 2017-2019 ble vedtatt i Utvalg for helse og omsorg 17. oktober 2017.

Handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall Porsgrunn kommune.pdf 

 
Dine rettigheter

Hvis du blir syk, har du mange rettigheter som pasient.
Blant annet har du i Norge rett til nødvendig helsehjelp, egen fastlege, vurdering i spesialisthelsetjenesten, rett til valg av sykehus og rett til å klage på behandling. Mer informasjon her.

Informasjon om rettigheter tilknyttet tannhelse / tannlegebehandling finner du på Fylkeskommunens nettsider.
Det finnes også sentrale nettsider om rusarbeid. Klikk her for å lese mer.
Nyttig informasjon finner du også på nettsidene til Pasient- og Brukerombudet i Telemark.

 

Ansatte i Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg i Porsgrunn kommune har sitt hovedkontor i 3.etg i Apotekergården.
I tredje etasje finnes det en ekspedisjon med venterom.

Hvem holder til i Apotekergården?

 • Virksomhetsleder.
 • Stab.
 • Rusteam (ruskonsulenter).
 • Avdeling Psykisk helsetjeneste.
  Åpningstider i ekspedisjon og pr. telefon:       
  08:00 – 15:00

Virksomhetsleder
Heidi Ekornrød Pedersen

Stab
Administrasjonskonsulent:               Marit Aakreli
Merkantil:                                      Elin Oseid Ruud
Koordinator psykisk helse:               Marianne Olsen Ryen
Adm.konsulent:                              Karianne Torbjørnsen
Medarbeider med brukererfaring:     Marianne Olsen Ryen

Rusteam
Avdelingsleder: Mikael Bøen
I tillegg 7 ruskonsulenter

Psykisk helsetjeneste
Avdelingsleder, stedfortreder virksomhetsleder: Liv Tvegård Kjørholt
Hjemmetjeneste ved psykiatriske sykepleiere, miljøterapeuter og miljøarbeidere.

 

Barn, unge og familie

Kommunens tiltak og tjenester til barn, unge og familier med psykiske helseproblem er spredt på ulike virksomheter, med hovedtyngde i kommunalsjefsområdet Helse og Velferd.
Psykisk helsetjeneste og rusomsorgs arbeid retter seg i all hovedsak mot voksne, men ved å følge lenkene nedenfor finner du mer informasjon om andre virksomheter i kommunen, diverse tjenestetilbud og steder å henvende seg:

Legetjenester

Familiehelsetjenester (eks. helsesøstre, familierådgiver, habilitering, ergoterapi, fysioterapi m.m)

Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT)

Barnevern

Saturnveien barne- og ungdomssenter

Eksterne tjenester, spesialisthelsetjenesten:

Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk  (BUP)

 

Kontaktinformasjon

postmottak@porsgrunn.kommune.no
Postadresse: Pb. 128, 3901 Porsgrunn

Servicesenteret.
Telefon: 35 54 70 00
Besøksadresse: Storgt 153.
Mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00
(15. mai - 1. sept kl. 09.00 - 15.00)

Til toppen