Miljøarbeidertjenesten

Innhold

Miljøarbeidertjenesten

Miljøarbeidertjenesten gir tjenester til mennesker med varig nedsatte fysiske og/eller kognitive funksjonsvansker.
Miljøarbeidertjenesten består av boliger, avlastning, dagsenter, ambulerende hjemmetjeneste og støttekontakt.

Søknad om praktisk bistand og opplæring, avlastning og støttekontakt rettes til Tjenestekontoret.
Kriterier for tildeling av tjenester kan leses her: Veileder for tildeling av tjenester i Porsgrunn kommune.

Søknad om kommunal bolig rettes til Eiendomsforvaltningen.

Visjonen til Miljørbeidertjenesten er:

MAT står PARAT:

P: Profesjonalitet
A: Aktivitet
R: Raushet
A: Annerledeshet
T: Team

Hva er Miljøarbeidertjenesten?

Boliger
Hver bolig er organisert med en avdelingsleder og en fagkoordinator. Vi har fokus på teamarbeid og fagutvikling og vi ønsker å gjøre hverandre gode.
Boligene har flere målsettinger, men vi ønsker å trekke fram enkelte sentrale fokusområder:

 • Vi skal skape et trygt og trivelig hjem for beboerne med et aktivt og trygt fellesskap.
 • Vi skal legge til rette for mestring og god livskvalitet for beboerne.
 • Vi skal ivareta vårt gode arbeidsmiljø med å ha det gøy, legge til rette for åpenhet og raushet for å skape trygghet på jobben.

Bemanningen er knyttet opp mot turnusarbeid.

Ambulerende innsatsteam  er en tjeneste for personer som bor i egen leilighet, eller skal etablere seg i egen leilighet.

Fokuset er å tilrettelegge for at voksne med kognitive utfordringer skal kunne mestre å bo alene i egen bolig. Teamet kartlegger og følger opp bo-evne og ferdigheter som fremmer deltagelse og inkludering i hverdagslivet.  Det fokuseres på aktiviteter i dagliglivet, trening og mestring av ulike ferdigheter i egen bolig. Vi tar i bruk og gir opplæring i velferdsteknologi som støtter opp om selvstendighet, økt brukermedvirkning og trygghet i egen bolig. Vi vil bistå/hjelpe deg med å etablere kontakt med frivillige organisasjoner og fritidsaktiviteter.

Vi prioriterer personer fra 16 – 35 år som har behov for bistand:

 • Du er motivert og har et ønske om å delta
 • Du har søkt om bolig, skal flytte ut i egen bolig eller er etablert i egen bolig
 • Du er i arbeid eller har et ønske om å komme i aktivitet

Ønsker du mer informasjon kan du lese dette her: Informasjon om ambulerende innsatsteam.

Saturnveien - Hvor trygghet bygges, opplevelser skjer og utvikling skapes, hva trenger du mer?

Saturnveien er organisert med en avdelingsleder og en fagkoordinator. Vi har fokus på teamarbeid og fagutvikling og vi ønsker å gjøre hverandre gode.

 • Vi gir avlastning til foreldre med særlig tyngende omsorgsoppgaver.
 • Vi skal legge til rette for at brukerne trives når de er på opphold.
 • Vi skal ivareta vårt gode arbeidsmiljø med å ha det gøy, legge til rette for åpenhet og raushet for å skape trygghet på jobben.

Bemanningen er knyttet opp mot turnusarbeid.

Tjenesten består av:

 • Avlastning på institusjon
 • Privat avlastning
 • Turbotur - avlastning i grupper
 • Støttekontakt
 • STIM - støttekontakt i grupper

Dagsenter

Gartnerløkka er organisert med en avdelingsleder og en fagkoordinator.
Vi består av to avdelinger, en i Bjørkedalen og en på Hovenga. Vi er et arbeids - og aktivitetstilbud med fokus på den enkeltes ferdigheter og interesser.
Vårt motto er "personlig vekst og utvikling gjennom læring, aktivitet og arbeid".

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder: Gro Bergestig
Adresse: Borgehaven 1, 3911 Porsgrunn
Telefon: 35 56 24 03
Epost: gro.bergestig@porsgrunn.kommune.no

Til toppen