Bygg- og eiendomsdrift

Innhold

Virksomhetens formål og verdier.

Bygg- og eiendomsdrift har tre overordnede formål. Virksomheten skal ivareta kommunens ansvar for de boligsosiale tjenestene, dvs. medvirke til at personer i Porsgrunn har et sted å bo.
Bygg- og eiendomsdrift skal også ivareta kommunens administrative eierskap av kommunens eiendommer, herunder forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommene.
I tillegg skal Bygg- og eiendomsdrift forestå kommunens byggevirksomhet ved prosjektledelse av byggeprosjekter.

Boligbistand:
Innbyggere i Porsgrunn disponerer en god og egnet bolig med tilfredsstillende standard uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale forutsetninger.

Byggevirksomhet:
Levere bygninger; i tråd med bestillingen, innenfor den økonomiske rammen, til avtalt tid, med god kvalitet, hvor systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid preger gjennomføringen.

Bygg- og eiendomsdrift:
Tilrettelegge eiendommer for bruker, slik at denne har tilfredsstillende/avtalte omgivelser for sin virksomhet, samtidig som eiendommens økonomi ivaretas ved riktig ressursanvendelse.

Visjon:
Med brukeren i fokus, levere avtalt tjeneste, løpende forbedring.

Virksomhetens faste driftsoppgaver.

Faste driftsoppgaver:

Bolig:
• Søknadsbehandling for ordningene startlån, boligtilskudd og kommunalt disponerte boliger.
• Leier ut kommunale utleieboliger og følger opp husleiekontrakter når det gjelder naboforhold og husleiebetaling.

Byggevirksomhet:
• Ledelse av kommunens investeringsprosjekter innenfor nybygg, rehabilitering og vedlikehold, herunder koordinering i alle prosjektets faser; bestilling, planlegging, gjennomføring, overtakelse og overlevering.

Bygg- og eiendomsdrift:
• Forvaltning av kommunens bygg og grunneiendommer.
• Kjøp/salg/, innleie/utleie.
• Løpende drift og vedlikehold av kommunale bygg.
• Istandsetting av kommunalt disponerte boliger før ny utleie.

 

Til toppen