Reguleringsplan for Storvegen 33-35 (planid 155) er nå godkjent

Innhold

17.03.2020 i sak 13/20, vedtok Formannskapet på delegert myndighet fra Bystyret forslag til reguleringsplan for Storvegen 33-35.

Storvegen 33 35

Ovennevnte plan berører gjeldende regulerings- og bebyggelsesplan for Moldhaugen nord (plan 111) godkjent 30.4.1987, og opphever/erstatter denne for de berørte arealene.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Planområdet ligger bynært ved Moldhaugen på Vestsida, og strekker seg fra Storvegen og ned til Porsgrunnselva.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av 3 boliger i konsentrert småhusbebyggelse, samt å utnytte eksisterende “Realfsens sjøbu” til boligformål.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 04.05.2020. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Heidi Lange, heidi.lange@porsgrunn.kommune.no, tlf. 35 54 74 23.

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Oppdaterte plandokumenter (rettet i hht. godkjenningsvedtaket)

Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse

Saksdokumenter til sluttbehandlingen

Saksfremstilling
Protokoller/vedtak

Dokumenter som fulgte som vedlegg i saken:

 1. Plankart revidert etter offentlig ettersyn, datert 07.02.20
 2. Planbestemmelser revidert etter offentlig ettersyn, datert 07.02.20
 3. Mottatte merknader ved offentlig ettersyn
 4. Oppsummering av hovedinnhold i mottatte merknader med rådmannens kommentarer
 5. Protokoll og saksframlegg 1. gangs behandling UMB sak 47/19
 6. Illustrasjonsplan og utviklingsplan til 1.gangs behandling, datert 07.09.18
 7. Plankart til offentlig ettersyn
 8. Bestemmelser til offentlig ettersyn
 9. Mottatte innkomne merknader i varslingsperioden (og etter)
 10. Mottatte merknader oppsummert og kommentert
 11. Referat fra oppstartsmøtet 08.12.17
 12. Planbeskrivelse til 1.gangs behandling, datert 05.04.19
 13. Temarapport terrengstabilitet
 14. ROS-analyse, datert 05.04.19
 15. Referat møte med Telemark fylkeskommune team kulturarv 11.06.18
 16. Utfylt sjekkliste for planlegging
Til toppen