Reguleringsplan for Sandøya fergekai er nå godkjent

Innhold

Sandøya

10.06.2021 i sak 36/21 vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Sandøya fergekai (planID 913).

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området. Planområdet på cirka 10 dekar er lokalisert på vestsiden av Sandøya. Hensikten med planen er å legge til rette for ny fergekai og oppstillingsområde for ventende biler, på henholdsvis moloen og del av molosletta.

Planen med vedlegg

Saksfremlegg og protokoll UMB og Bystyret

 1. Plankart
 2. Bestemmelser 3.5.2021
 3. Planbeskrivelse 30.4.2021
 4. Illustrasjonsplan 9.4.2021
 5. Illustrasjon fra fjorden og fra fugleperspektiv 26.3.2021
 6. Konsekvensutredning 30.4.2021
 7. Landskapskarakter tillegg til konsekvensutredning 4.11.2020
 8. ROS-analyse 8.4.2021
 9. Geoteknisk notat Rambøll 4.3.2021
 10. Vurdering strømforhold Brevik fergeselskap IKS 5.3.2021
 11. Statsforvalterens frafall av innsigelse 23.3.2021
 12. Veg- og trafikkvurdering Vianova 21.4.2021
 13. Vurdering marint naturmangfold WKN 26.3.2021
 14. Tilbakemelding Norsk Maritimt Museum 19.5.2020
 15. Støymåling Sandøya Brekke Strand 30.10.2020
 16. Støymåling el-ferge Bergen Brekke Strand 2.11.2020
 17. Miljøtekniske sedimentundersøkelser Rambøll 17.2.2020
 18. Innspill forsøkt oppsummert og kommentert 7.5.2021
 19. Innspill høring og offentlig ettersyn 22.4.2021
 20. Saksfremlegg og protokoll UMB 24.11.2020
 21. Varslingsbrev, -annonse, -innspill, -svar 6.11.2020
 22. Porsgrunn kommunes beslutning konsekvensutredning 23.1.2020
 23. Forslagsstillers vurdering konsekvensutredning 17.1.2020
 24. Referat fra oppstartsmøte 29.11.2019
 25. Innspill til revisjon av Kommuneplanens arealdel 3.5.2021

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen mandag 9. august 2021. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Byutvikling ved saksbehandler Elise Brændaas, på epost elise.braendaas@porsgrunn.kommune.no
Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen