Reguleringsplan for Østre Porsgrunn Kirke med Kirkegård mm., planID 377, er vedtatt endret etter enklere prosess

Innhold

Den 09.06.2020 i sak 33/20 vedtok Utvalg for miljø og byutvikling forslag til endring av reguleringsplan for Østre Porsgrunn Kirke med Kirkegård m.m., jf. plan- og bygningsloven § 12-14. Etter mindretallsanke ble vedtaket senere vedtatt opprettholdt av Bystyret den 18.06.2020 i sak 48/20.

Østre Kirke

Om endringen

Endringene innebærer i hovedsak justering av rekkefølgekrav om infrastruktur og fjerning av krav til at byggets materialer skal harmonere med den omkringliggende vernede trehusbebyggelsen. Planforslaget retter også opp noen mindre unøyaktigheter i gjeldende plan og vil med foreslåtte endringer sikre samsvar plankart og bestemmelsene.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig endret og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 04.09.2020.

Har du spørsmål?

Kontakt Maja Mercina Abburu på epost maja.mercina.abburu@porsgrunn.kommune.no

Vedlegg

  1. Saksframlegg og vedtak fra behandling i UMB, 09.06.2020
  2. Saksframlegg og vedtak fra behandling i Bystyret, 18.06.2020 (mindretallsanke)
  3. Plankart planID377, datert 24.02.2020, vedtatt 18.06.2020
  4. Bestemmelser planID377, datert 10.08.2020, vedtatt 18.06.2020
  5. Forenklet planbeskrivelse av endringen, datert 26.03.2020
  6. Opprinnelig plankart, vedtatt 12.12.2013
  7. Opprinnelige bestemmelser, datert 31.01.2013 og revidert 07.11.2014
  8. Innkomne merknader
Til toppen