Reguleringsplan for Kirkevegen 1 er nå godkjent

Innhold

Den 16.03.2023 i sak 10/23 vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Kirkevegen 1.

Bilde1
Illustrasjon av Kirkevegen 1.

Saksdokumenter

 1. Protokoll vedtak Bystyret sak 10/23
 2. Protokoll vedtak UMB sak 5/23
 3. Saksfremstilling sluttbehandling

Vedtatte dokumenter

 1. Plankart
 2. Planbestemmelser
 3. Planbeskrivelse

Dokumenter som fulgte saken som vedlegg i saken (til sluttbehandling)

 1. Reguleringsbestemmelser
 2. Vedlegg 1, fargepalett
 3. ROS- analyse
 4. Mottatte merknader til høring og offentlig ettersyn
 5. Planprogram med saksframlegg og vedtak
 6. Mulighetsstudie
 7. Vurdering av parkeringsløsning
 8. Geoteknisk notat
 9. Referat fra oppstartsmøte
 10. Uttalelser til varsel om oppstart og planprogram
 11. Varsel om igangsetting av planarbeid med planprogram
 12. Prinsippavklaring med saksframlegg og vedtak
 13. Saksfremstilling og vedtak UMB (1.gangsbehandling) 29.11.22
 14. Lekeplassavtale

Hva betyr vedtaket?

Vedtatt plankart.Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området. Planområdet ligger på Øya i Brevik. Planforslaget legger opp til gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. Bygget er oppført ca. 1970 og lokalene innenfor planområdet har tidligere blitt benyttet som næringsbygg, bl.a. postkontor og trykkeri.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av leilighetsbygg med inntil 6 boenheter. Brevik Sentrum og Øya er registrert i NB!- registeret til Riksantikvaren. Det har vært spesielt fokus på tilpasning til eksisterende bygningsmiljø, fasadeuttrykk, materialbruk og fargevalg.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 28.04.2023.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Byutvikling v/ Ulrikke Ryen på epost ulrikke.ryen@porsgrunn.kommune.no 

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen