Reguleringsplan for Haslerlia PlanID 1013 er vedtatt endret etter enklere prosess

Innhold

Reguleringsendring etter enklere prosess for «Reguleringsplan for Haslerlia » planID 1013, er godkjent i Utvalg for miljø og byutvikling 01.06.2021.

Om endringen

Planområdet ligger rett øst for Bergsbygdavegen FV3264, sør for Lillegården, og ca. 5 km fra Porsgrunn sentrum.

Vedtaket innebærer i hovedsak endring fra frittliggende småhusbebyggelse til konsentrert småhusbebyggelse. Dette medfører også endringer til avstand og krav til størrelse på småbarnslekeplasser. BYA er uendret på 30 %, men gesimshøyder økes fra 6,5m til 7,5m.

Planforslaget ivaretar kulturminner ved å legge inn hensynssone og bestemmelser.

Planforslaget retter også opp noen mindre unøyaktigheter i gjeldende plan, og vil med foreslåtte endringer sikre samsvar med plankart og bestemmelsene.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig endret og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 02.08.2021.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Heidi M. Østby på epost heidi.ostby@porsgrunn.kommune.no.

Vedlegg

 1. Plankart, datert 03.05.21
 2. Bestemmelser, datert 05.05.21
 3. Forenklet planbeskrivelse av endringen, datert 05.05.21
 4. Illustrasjonsplan med mulighetsstudie, datert 12.02.21
 5. Brev om endring etter enklere prosess, datert 11.09.20
 6. Innkomne merknader
 7. Mail fra fylkeskommunen ang. lekearealer, datert 09.04.21
 8. Referat møte, 14.09.20
 9. Opprinnelig plankart, vedtatt 10.02.14
 10. Opprinnelig planbestemmelse, vedtatt 10.02.14
 11. Tidligere vedtak i saken
 12. Saksprotokoll 06.01.2021
Til toppen