Reguleringsplan for Ekrevegen, planID 653 er nå godkjent

Innhold

Den 15.06.2023, i sak 36/23 vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Ekrevegen.

23 06 18 Plankart Utklipp

Planområdet er på ca. 9 dekar, og ligger i Ekrevegen på søndre Tveten i Porsgrunn kommune, med dyrket mark mot vest, etablert boligbebyggelse mot nord og Kromsdalen med vernet natur mot sør.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegg frittliggende og konsentrert boligbebyggelse i 3 etasjer ved Ekrevegen (gnr/bnr 51/1), med tilhørende infrastruktur og leke- og uteoppholdsareal.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen.

Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no

eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Frist: 25.08.2023. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Heidi Østby - heidi.ostby@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen