Reguleringsplan for Breidablikkbakken 27 og 29 (planid 261) er nå godkjent

Innhold

Saksfremlegg og protokoll sluttbehandling i UMB den 23.11.2021 i sak 72/21, og Bystyret den 9.12.2021 i sak 80/21.

Breidablikkbakken

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Planområdet er på 2,7 daa, og ligger i Breidablikkbakken 27 og 29, like ved Borgåsen.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av leilighetsbygg, til sammen 11 boenheter, med tilhørende anlegg, uteoppholdsareal og lekeplasser. Utnyttelsesgraden er satt til 50% BYA (bebygd areal).

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 11.02.2021.

Har du spørsmål?

Kontakte gjerne Heidi M Østby på heidi.ostby@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Oppdaterte plandokumenter (rettet i hht. godkjenningsvedtaket)

Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse

Saksdokumenter til sluttbehandling

Saksfremlegg
Protokoller/vedtak

Dokumenter som fulgte som vedlegg i sluttbehandlingen

 1. Forslag til plankart
 2. Forslag til planbestemmelser
 3. Forslag til planbeskrivelse
 4. Forslag til illustrasjonsplan
 5. Mulighetsstudie
 6. ROS-analyse
 7. Naturmangfold Breidablikkvegen
 8. Kopi av historisk grunnbok
 9. Referat oppstartsmøte
 10. Innspill til varsel om oppstart
 11. Protokoll og saksframlegg fra 1. gangsbehandling
 12. Avisannonse-Høring
 13. Mottatte merknader oppsummert og kommentert
 14. Samlet innspill ved høring
 15. Oppsummering av endringer til plankart og bestemmelser.
 16. Forslagstiller -oppsummering og kommentarer til merknader
 17. Trafikkvurdering Breidablikkbakken 27 og 29
Til toppen