Hva mener du om forslaget til reguleringsplan for ny adkomst til Bassebo steinbrudd?

Innhold

Bassebo

Den 26.01.2021 i sak 3/21 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for ny adkomst  til Bassebo steinbrudd, planid 1116 skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 27.03.2021. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Viktige dokumenter

  1. Forslag til plankart, 27.11.20
  2. Forslag til planbestemmelser,  27.11.20
  3. Forslag til planbeskrivelse,  22.10.19
  4. Naturmangfold utredning (konsekvensutredning), 05.07.18
  5. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
  6. Referat fra oppstartsmøte
  7. Merknader i varslingsperioden
  8. Saksframlegg  1.gangsbehandling
  9. Protokoll 1. gangsbehandling

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger i Langangen, øst i Porsgrunn kommune, nær grensen mot Larvik kommune, øst for Mørjevegen (fylkesveg 60). Planområdet har et areal på 28,6 daa.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en mer trafikksikker og egnet driftsveg til Bassebo steinbrudd. Det foreslås en ny driftsveg fra Mørjeveien i sørøst, der det tidligere har ligget en traktorveg. Den nye driftsvegen er allerede anlagt.  Det nye vegarealet innebærer omregulering fra landbruks-, natur- og friluftsområde (LNFR- området) og vegetasjonskjerm til kjøreveg.

Gjeldende planer som vedrører planarbeidet er reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planid 1110, som ble vedtatt 13.06.2013. Planforslaget som nå legges frem erstatter delvis planen for Bassebo steinbrudd hvor dette berører veg og vegetasjonsskjerm i reguleringsplanen. I kommuneplanens arealdel (2018 -2030) er arealet som omfattes av planområdet avsatt til nåværende LNF og fremtidig råstoffutvinning.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter innen 27.03.2021 til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Ulrikke Ryen Haakonsen på epost: ulrikke.ryen@porsgrunn.kommune.no 

Til toppen