Hva mener du om forslaget til ny reguleringsplan for Versvika?

Innhold

Den 09.06.2020, i sak 34/20, bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Versvika, planID 428, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Versvika

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 28.08.2020. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Viktige dokumenter

 1. Plankart
 2. Reguleringsbestemmelser
 3. Planbeskrivelse
 4. Oppstartsannonse
 5. Innkomne merknader
 6. Oppsummering av høringsuttalelser til varsel om oppstart
 7. Veg plan og profil
 8. Lokalklima og luftkvalitet
 9. Støyvurdering
 10. ROS-analyse
 11. Naturmangfold
 12. Marint naturmangfold
 13. Forurenset grunn
 14. Datarapport Geoteknikk
 15. Stabilitetsvurderinger
 16. Datarapport Grunnundersøkelser
 17. Rapport områdestabilitet
 18. Klimagassvurdering
 19. Arkeologisk rapport
 20. Sedimentundersøkelser
 21. Vedtak og saksframlegg 1.gangsbehandling 09.06.2020

Beskrivelse av planarbeidet

Området som planen omfatter strekker seg fra Versvika til Skjelsvikdalen. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for transport av overskuddsmasser fra E18-utbyggingen til egnet område ved Frierfjorden. Det er foreslått å regulere midlertidig anleggsveg, kailøsning og areal for mellomlagring av steinmasser i Versvika. Tiltakene er midlertidige, og arealene vil bli tilbakeført etter anleggsperioden som er forventet å vare i cirka 2,5 år. Det er kun overskuddsmasser tilknyttet veganlegget E-18 utbygging, strekningen Kjørholt – Langangen, som skal uttransporteres fra Versvika.

Innenfor planområdet vil det også bli etablert permanent renseanlegg for tunnelene til E18 med tilhørende adkomstveg og ny kommunal vannledning.

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen fristen 03.02.2020.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Kristin B. Vindvad, kristin.vindvad@porsgrunn.kommune.no 

Til toppen