Endring etter enklere prosess av «Reguleringsplan for del av Osebakken, området Gamle Teknikeren - Linnajordet»

Innhold

«Reguleringsplan for del av Osebakken, området Gamle Teknikeren – Linnajordet», vedtatt i Bystyret 16.03.2017, med mindre endring vedtatt 20.08.2019, er foreslått endret. Forslagsstiller er Osebakken Utvikling AS ved plankonsulent Spir arkitekter AS.

Kort om endringen

Hensikten med planendringen er å legge til rette for parkeringsarealer (overflateparkering) på deler av regulert byggeområde for boliger BKS2, i påvente av senere utbygging av parkeringskjeller og nye boliger på området. Parkeringsarealet skal bidra til å innfri parkeringskrav, hovedsakelig for Gamle Teknikeren KF, i perioden frem til utvidelse av eksisterende parkeringskjeller P5 realiseres.

Det foreslås samtidig endring av areal for renovasjon BRE, og endring av bestemmelser for parkeringskjeller P5 og parkeringsplass P3. Se vedlegg for utfyllende informasjon om foreslåtte endringer.

Innspill til planendringen

Eventuelle innspill sendes til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no  eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Fristen er 17.11.2021

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Hans Magnus K. Kristensen på epost hans.magnus.kasi.kristensen@porsgrunn.kommune.no

Vedlegg

  1. Brev om endringen til berørte, datert 25.10.2021
  2. Forenklet planbeskrivelse av endringen, datert 20.09.2021
  3. Forslag til endrede bestemmelser, datert 20.09.2021
  4. Forslag til endret plankart, datert 20.09.2021
  5. Gjeldende bestemmelser planID 252, vedtatt 20.08.2019
  6. Gjeldende plankart planID 252, vedtatt 20.08.2019
  7. Utsnitt av gjeldende plankart og foreslått endret plankart
  8. Utsnitt av foreslått utomhusplan med parkeringsareal, datert 02.06.2021
Til toppen