Hjemmehjelp / praktisk bistand

Innhold

Praktisk bistand gis til deg som trenger hjelp for å utføre daglige praktiske gjøremål i hjemmet.

Tjenesten kan gis både i eget hjem, om du bor i en tilrettelagt bolig eller som en del av en brukerstyrt personlig assistanse ordning. Hensikten med tjenesten er å hjelpe deg til å kunne bo hjemme.

Hvem gir tjenesten?

Hjemmetjenesten Øst/Vest

Hjemmetjenesten Nystrand

Hjemmetjenesten Sentrum

Miljøarbeidertjenesten og boligene i Borgehaven

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

BPA (Brukerstyrt personlig assistanse)

Kan jeg få tjenesten?

Du må bo i Porsgrunn kommune.

Du kan få tjenestene når:

  • du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker.
  • du ikke klarer å utføre praktisk gjøremål som rengjøring, handling eller personlig stell.
  • du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål

Bor du med en eller flere som kan bidra med praktiske gjøremål, samt muligheter for tilrettelegging med hjelpemidler vil det bli tatt hensyn til i vurderingen av retten på tjenesten.

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?

Du må delta i de daglige gjøremål du kan klare og å samarbeide med hjemmetjenesten når tjenesten gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme. 

Du må også være villig til å prøve ulike velferdsteknologiske hjelpemidler. Du vil få muligheten til å vurdere andre opplærings og/eller treningstiltak. Det kan være  kommunal fysioterapeut og/eller ergoterapeut, trening via hjemmetjenester, hverdagsrehabiliteringsteam eller andre lavterskeltilbud .

Du må opplyse oss om hvem din næremste pårørende er,  enten til din saksbehandler på Tjenestekontoret eller til den som tar deg i mot i boligen.

Du må være villig til å betale for tjenesten. Se under pris for mer informasjon.

Du må ha nødvendig utstyr tilgjengelig. Eksempler på utstyr kan være støvsuger og vaskemidler. Porsgrunn kommune bruker moppesystem og støvsuger, og dersom dette ikke finnes i boligen fra før må det anskaffes.

Du må gi beskjed dersom du ikke er hjemme til avtalt tid eller du av en eller annen årsak ikke trenger hjelp som avtalt. Hjelpen gis kun når du er hjemme.

Du må være forberedt på at husstandens samlede ressurs og behov kartlegges. Det vil vurderes om det er rimelig at de eller den du bor sammen med kan bidra.

Hva kan du forvente av oss?

Vedtaket fra Tjenestekontoret er individuelt tilpasset deg som mottar tjenesten og beskriver hva du er innvilget hjelp til. Det vanligste er at det innvilges hjelp 1 - 1,5 time hver 3. uke.

Vi vil tilby en samtale for deg og de pårørende du ønsker å ha med ved oppstart av tjenesten.

Vi gir beskjed hvis hjelpen fra hjemmetjenesten avlyses eller må utsettes.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Det søkes ikke om en spesifikk tjeneste, men om helse- og omsorgstjenester. Du beskriver ditt hjelpebehov, eller en av dine pårørende gjør det på vegne av deg. Når søknaden er mottatt på Tjenestekontoret blir du kontaktet innen 14 dager, enten ved at du får brev hjem eller via telefon. Forventet saksbehandlingstid vil bli oppgitt.

Klikk på Søknadsskjema for å søke om helse- og omsorgstjeneste.

Saksbehandling

For mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester, priser og annen informasjon, se her.

Pris

Dette er en betalingstjeneste, se her for mer informasjon om pris. Betaling kan kreves i tråd med om egenandel for helse- og omsorgstjenester.

Til toppen