Ambulant oppfølgingstjeneste team 1

Innhold

Hvem gir tjenesten?

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

Kan jeg få tjenesten?

Du må bo eller midlertidig oppholde deg i Porsgrunn kommune.

Du får tjenesten når:

  • du har en psykisk lidelse og er avhengig av hjelp for å mestre eget liv.
  • du ikke kan oppsøke nødvendig helsehjelp selv, har du rett på tjenesten. Dersom du har mulighet til å oppsøke bistand selv, for eksempel hos fastlege eller spesialisthelsetjenesten, kan søknad om psykisk helsehjelp avslås.

Det tas utgangspunkt i din aktuelle situasjon og hva du klarer selv. Tjenesten tildeles etter en individuell faglig vurdering. Det vurderes alltid behov for hjelpemidler og bruk av velferdsteknologi. Behovet ditt for tjenesten blir vurdert fortløpende.

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?

At du samarbeider med oss slik at du bidrar med det du kan klare selv og legger til rette for at vi kan hjelpe deg best mulig.

At du gir oss nødvendige opplysninger om din aktuelle situasjon slik at vi kan avgjøre om du har rett til tjenester og sikre at du mottar den tjenesten du har behov for.

At du opplyser oss om hvem din nærmeste pårørende er slik at vi kan ta kontakt om nødvendig.  Opplysningene gis enten til din saksbehandler på Tjenestekontoret eller til den som tar deg i mot i tjenesten. 

At du prøver  ulike velferdsteknologiske hjelpemidler og vurdere andre opplærings eller treningstiltak. Det kan være  å delta på ulike frisklivs og mestringskurs.

At du oppsøker bistand hos eksempelvis fastlege eller legevakt når du kan.

At du vurderer muligheten for å bruke privat multidose gjennom apotek sammen med din fastlege

At du gir oss nøkkel eller tillatelse til at det monteres e- lås hvis det er vanskelig å åpne døren selv.

At du gir beskjed dersom du skal reise bort eller av andre årsaker ikke har behov for hjelp.

At du medvirker til at personalet har et forsvarlig arbeidsmiljø med tanke på husdyr, temperatur, røyk, og framkommelighet til hjemmet ditt.

Hva kan du forvente av oss?

At vi vil være en medspiller på din vei for å mestre den utfordringen du har. Vi driver ikke med behandling av psykiske lidelser men forsøker å støtte deg slik at du kan leve mest mulig selvstendig.

At hjelpen gis for 3 eller 6 måneder av gangen.

At du får en saksbehandler ved Tjenestekontoret og du får et skriftlig vedtak som beskriver hva du får hjelp til.

At Ambulant oppfølgingstjeneste går igjennom vedtaket sammen med deg og eventuelt dine pårørende eller verge.

At vi jobber for å støtte deg i å opprettholde aktiviteter du kan mestre selv eller få tilbake evnen til å utføre aktiviteter du tidligere mestret.

At du får informasjon, bistand og veiledning som kan hjelpe deg til å ha et mest mulig selvstendig liv. Det kan være ved å øve på å delta sosialt, ta offentlig transport alene, ha samtaler med deg om hvordan du kan mestre egen hverdag, hjelpe deg å koordinere dine tjenester når du har behov for det, gi råd og veiledning om å ivareta egen ernæring, økonomi og bolig.

At vi overholder vår taushetsplikt

At ansatte har med seg ID kort som viser hvem de er.

At du får beskjed hvis hjelpen blir forsinket.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Det søkes ikke om en spesifikk tjeneste, men om helse- og omsorgstjenester. Du beskriver ditt hjelpebehov, eller en av dine pårørende gjør det på vegne av deg. Når søknaden er mottatt på Tjenestekontoret blir du kontaktet innen 14 dager, enten ved at du får brev hjem eller via telefon. Forventet saksbehandlingstid vil bli oppgitt.

Klikk på Søknadsskjema for å søke om helse- og omsorgstjeneste.

Saksbehandling

For mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester, priser og annen informasjon, se her.

Pris

Tjenesten er gratis.

Trygghetsalarm og annen velferdsteknologi kan etter en konkret vurdering tildeles som helsetjenester i hjemmet. Dersom tilbudet er vurdert til å dekke et nødvendig helsehjelpbehov tas det ikke betalt for dette.

Til toppen