Tidsbegrenset opphold i institusjon

Innhold

Korttidsopphold i sykehjem er et tidsbegrenset tilbud for hjemmeboende eller pasienter som blir utskrevet fra sykehus og som trenger videreføring av medisinsk behandling. Oppholdet skal sikre nødvendig og forsvarlig heldøgns helse- og omsorg for en begrenset periode. Oppholdet kan ha ulike form som for eksempel heldøgns medisinsk behandling, utredning og observasjon, etterbehandling/rehabilitering, observasjon etter sykehusopphold eller lindrende behandling. Formålet med oppholdet står i vedtak

Hvem gir tjenesten?

Tjenesten gis ved ulike institusjoner i Porsgrunn:

 • Ordinære korttidsplasser
 • Avklaringsplasser
 • Lindrende plasser

Kan jeg få tjenesten?

Du må bo eller oppholde deg i Porsgrunn kommune for å ha rett på tjenesten. Du må ha vedtak fra Tjenestekontoret og det er ditt behov  for; heldøgns  medisinsk behandling, utredning og observasjon,  etterbehandling/rehabilitering, observasjon etter sykehusopphold eller  lindrende behandling som avgjør om du får opphold .

Du får opphold når du:

 • har behov for vider heldøgns helse-og omsrogstjenester etter sykehust opphold
 • har uavklarte helsemessige problemstillinger med behov for kartlegging
 • har behov for å karlegge funksjonsnivå, mestringsevne, døgnrytme og kognitiv svikt.
 • har behov for å kartlegge omsorgsbehovet med tanke på utforming av videre tjenestetilbud for deg.
 • har behov for å opprettholde funksjonsnivå for å kunne fortsette å bo hjemme
 • har behov for lindrende omsorg grunnet kreftsykdom eller annen uhelbredelig somatisk sykdom ved hjelp av avansert symptomlindring.
 • har fått forverret helse tilstand og har behov for døgnkontinuerlig oppfølging (for eksempel akutt forvirring)
 • har fått psykisk- eller psykososiale problemer som følge av sykdom.
 • har behov for behandling som ikke kan ivaretas hjemme (eksempelvis visse typer intravenøs behandling).

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Klikk på Søknadsskjema for å søke om helse- og omsorgstjeneste

Hva forventes av deg?

Du må ønske å oppholde deg midlertidig på sykehjem . Du må  medvirke i planleggingen av  din egen rehabiliteringsprosess og videre tjeneste.

Du må være åpen for å vurder tilrettelgging av egne bolig. Dette kan foreksemple innebære at du så langt det er mulig har tilrettelagt hjemmet med for eksempel seng i stue, at det kun benytte èn etasje eller å ta i bruk toalettstol mm. Du må også være villig til å prøve ulike velferdsteknologiske hjelpemiddler. Du vil få muligheten til å vurdere  andre  opplærings og/eller trenings- tiltak, enten før eller etter et opphold.  Dette kan være  kommunal fysioterapie og/eller ergoterapeut, trening via hjemmetjenester, hverdagsrehabiliteringsteam eller andre lavterskeltilbud.

Du må opplyse oss om hvem din næremste pårørend er,  enten til din saksbehandler på tjenestekontoet eller til den som tar deg i mot på avdelingen. Når du legges inn rett fra sykehuset får vi denne opplysningne derfra.

Du må kontakte avdelingen fortrinnsvis dagen i forvegen og avtale tid for ankomst.

Du må ha med dine hjelpemidler og egne medisiner for hele oppholdet.

Du må ta med klær og penger du kan trenge mens du er på korttidsplass.

Spesielt for Lindrende enhet:

Når du får plass på Lindrende enhet etter sykehusopphold skal det foreligge helseopplysnigner fra palliativ enhet på sykehuset. Dersom du bor hjemme skal det foreligge en vurdering fra fastlegen.

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva kan du forvente av oss?

Du får nødvendig og forsvarlig heldøgns helse- og omsorgsstjenester for en begrenset periode. Lengden på oppholdet står i vedtaket og er som regel mellom 7 og 14 dager. Dersom du har behov for videre oppfølging på døgnbasis, kan oppholdet forlenges med nytt vedtak.

Når du får et opphold vil saksbehandler på Tjenestekontoret vurder hvilke av våre korttidsplasser som gir et fagliforsvarlig tilbud til deg. Når du har flere medisinske utfordringer som krever tett oppfølging av lege og sykepleier vil vi sørge for det. Du vil kunne utprøve nye medisiner under faglig forsvarlig observasjon. Vi vil sammarbeide med hjemmetjenester og fastleg når det er nødvendig for å sikkre at du får forsvarlige hels og omsorgstjenser når du drar hjem.

Du får hjelp til å:

 • finnet ut hvilke tilretteleginger du kan gjøre i egen bolig for å kunne ferdes mest mulig på egen hånd, prøve ny velferdsteknologi som kan hjelpe deg?, opplæring i bruk av digitale hjelpemiddler . foreksemple hvordan ha en videosamtale med venner eller familie.
 • finnet ut hvilke sosiale arenaer som kan passe for deg, for eksempel dagsenter, friskliv og mestring
 • finne ut om du har behov for andre helse og omsorgstjenester når du bor hjemme

Vi vil tilby en samtale for deg og de pårørende du ønsker å ha med, i løpet av oppholdet . Vi vil  hjelpe deg å planlegge for at du får nødvendig hjelp etter at oppholdet er over. Dine pårørende vil kunne få råd og veiledning i forhold til sin pårørende rolle for deg. Se her for mer informasjon om oppstart av tjenester.

Alle måltider er inkludert i døgnprisen.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Det søkes ikke om en spesifikk tjeneste, men om helse- og omsorgstjenester. Du beskriver ditt hjelpebehov, eller en av dine pårørende gjør det på vegne av deg. Når søknaden er mottatt på Tjenestekontoret blir du kontaktet innen 14 dager, enten ved at du får brev hjem eller via telefon. Forventet saksbehandlingstid vil bli oppgitt.

Klikk på Søknadsskjema for å søke om helse- og omsorgstjeneste

Saksbehandling

Se her for mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester, priser

Pris

Dette er en betalingstjeneste, se her for mer informasjon om pris. Betaling kan kreves i tråd med Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder ikke dersom oppholdet tildeles som et avlastningsopphold.

Dersom du under oppholdet innlegges i sykehus eller annen institusjon utover 48 timer kan plassen opphøre og tildeles andre.

Til toppen