Heistad skole

Innhold

Heistadskolene avdeling barn er en skole med elever fra 1. til 7. trinn. Skolen ligger i Lundedalen på Heistad og er lokalisert ved siden av Heistadskolene avdeling ungdom.

Heistadskolene avdeling barn er en skole med elever fra 1. til 7. trinn.
Skolen ligger i Lundedalen på Heistad og er lokalisert ved siden av Heistadskolene avdeling ungdom.
Virksomheten består også av SFO, spesialavdelingen Regnbuen, som er en skoleavdeling.

Januar 2013 ble den nye skolen ferdig, og fremstår som en ny og moderne skole. Totalbudsjettet for bygget med spesialavdelingene ble på ca. 190 mill.
Den nye skolen har plass til ca 400 elever, og har blitt satt opp med tilknytning til Heistad ungdomskole i Lundedalen.
Vi satser på endel sambruk sammen med ungdomsskolen, og skolen har også egne spesialavdelinger.
Det er lagt stor vekt på å beholde nærområdet slik det var, og elevene har massevis av plass å boltre seg på i utetiden.

Regnbuen er et grunnskoletilbud (1. til 10. trinn) for elever med ulike funksjonshemninger.
Det er plass til inntil 8 barn på avdelingen som er en del av Heistad skole.
Alle elevene har egen individuell opplæringsplan.
Miljøarbeidere og spesialpedagoger jobber på avdelingen, som også samarbeider mye med andre fagpersoner som fysioterapeut, ergoterapeut, HABU og PPT.

Skolens planer

Her er en liten oversikt over de mest aktuelle planene ved Heistad skole:

  • Spesialpedagogisk plan
  • Handlingsplan mot mobbing
  • Årsplaner for fag

I tillegg har vi disse lokale planene knyttet til de grunnleggende ferdighetene:

  • Lesetrappa
  • Regnetrappa
  • IKT-trappa

Ønsker du å se disse planene, ta kontakt med skolen.

SFO

Barna er inndelt i baser ut i fra hvilket trinn de går på, og hver base har faste voksne som har ansvar for å planlegge og gjennomføre aktiviteter med barna.
Vi legger stor vekt på å tilrettelegge for et miljø som hjelper barna til å utvikle sine evner til samarbeid og toleranse, og til å ta ansvar for hverandre og felles oppgaver.  

Sfo er åpen fra kl. 07.30 til kl. 16.30.

Kontakt SFO

Tlf sfo: 947 85 860

Skolehelsetjeneste

Helsesykepleier Nina T. Mortensen er til stede på skolen hver dag. Telefon: 909 21 499.
Epost: nina.mortensen@porsgrunn.kommune.no

Skolefysioterapeut Tonje Thon kan kontaktes ved behov. Telefon: 975 32 829.
Epost: tonje.thon@porsgrunn.kommune.no

Skolehelsetjenesten - Porsgrunn kommune

Råd og utvalg

Foreldrerådets arbeidsutvalg – FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et foreldreråd i grunnskolen som arbeider for å skape et bedre samarbeid mellom hjemmet og skolen.
Alle grunnskoler har et foreldreråd, der alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer.

Leder for Heistad skoles FAU er Kristin Anholt.

Samarbeidsutvalget – SU
Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg med to representanter fra undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to fra foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene representanten fra kommunen skal være rektor.

Plangruppa
Plangruppa er en samarbeidsgruppe som koordinerer skolens aktiviteter. Plangruppa følger opp at skolens utviklingsmål og innsatsområder blir realisert.
I plangruppa sitter teamledere, tillitsvalgt, verneombud og skolens ledelse.  

Elevrådet
Elevrådet er det organet som representerer elevene på skolen. Det består av tillitsvalgte fra hver klasse.
På elevrådsmøtene behandles ulike saker som angår elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser.
Tina Sjølie Nordengen er ansvarlig for elevrådet.

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon på barneskolen:
Skolekonsulent Ida Grotnæss Johansen
Tlf: 41584100

E-post til konsulent: ida.grotnaess.johansen@porsgrunnskolen.no

E-post til ass. rektor: anette.s.halvorsen@porsgrunnskolen.no

Epost til ass. rektor: betina.valland.roaas@porsgrunnskolen.no 

E-post til ass rektor: fredrik.skottner.engh@porsgrunnskolen.no 

Tlf SFO               41584100
Tlf Regnbuen:     41584100

Til toppen