Solheim Langangen - Varsel om oppstart av reforhandling av utbyggingsavtale

Innhold

Med bakgrunn i endret utbygger og avtalepart varsles det om oppstart av reforhandling av utbyggingsavtale for Solheim Langangen. Reforhandlingene vil ta utgangspunkt tidligere fremforhandlet utbyggingsavtale og vil i hovedsak omhandle opparbeidelse av kjøreveg, fortau, g/s-veg, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Porsgrunn kommune starter opp forhandlinger med TVB Tomter AS vedrørende utbyggingsavtale for Solheim, Langangen, gnr./bnr. 22/11 m.fl.

Forhandlingene vil i hovedsak omhandle opparbeidelse av kjøreveg, fortau, g/s-veg, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

For mer informasjon om reguleringsplanen henvises det til saksnummer 15/06949 i kommunens arkivsystem.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.  Siden tilsvarende avtale tidligere er behandlet av bystyret i bystyresak 48/19 den 13.06.2019, varsles det om at avtalen kan inngås av rådmannen.  Dette vil bli vurdert i forhold til om det fremkommer vesentlige nye momenter under det offentlige ettersynet.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

  Kontaktperson

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

 

Til toppen