Rørakollen - Varsel om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale

Innhold

Rørakollen - Varsel om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Porsgrunn kommune starter opp forhandling av utbyggingsavtale for Rørakollen (planID1021), gnr./bnr. 39/264 m.fl., med Tveito Maskin AS.

Forhandlingene vil omhandle finansiering av bidrag til etablering trygg gangforbindelse på deler av strekningen mellom Lillegården (planID 1009) og bro over Bergselva (planID 1007).  Forhandlingene om bidrag sees i sammenheng med øvrige varsler om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale:

  • Solbakkmoen (planID 1016)
  • Solbakken Kjerkebukta (planID 1017)
  • Røra Søndre (planID 1018)
  • Sommerro ved Seivall (planID 1019)
  • Blåbæråsen hytteområde (planID 1020)
  • Kommuneplanens arealdel Bergsbygda

For mer informasjon om reguleringsplanen henvises det til saksnummer 21/02315 i kommunens arkivsystem.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for behandling i bystyret. 

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

  • Kommunalområdet Miljø og byutvikling
  • E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller
  • Postadresse: Pb 128, 3901 Porsgrunn
  • Merk henvendelsen med saksnummer 22/01429

  Kontaktperson

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Til toppen