Området Gamle teknikeren - Linnajordet -Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer miljø- og trafikksikkerhetstiltak i form av fortau og innsnevringer, opparbeidelse av torg foran gamle teknikeren, lekeplass og sikring mot jernbane ved Linnajordet.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Kart som viser hvor det skal utvikling av eiendom skal foregå

Porsgrunn kommune legger forslag til utbyggingsavtale mellom Osebakken Utvikling AS og Porsgrunn kommune ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4.

Utbyggingsavtalen regulerer miljø- og trafikksikkerhetstiltak i form av fortau og innsnevringer, opparbeidelse av torg foran gamle teknikeren, lekeplass og sikring mot jernbane ved Linnajordet.

Dokumenter

Utkast til utbyggingsavtale

Vedlegg:

 1. Reguleringsplankart for del av Osebakken - området gamle teknikeren - Linnajordet
 2. Reguleringsbestemmelser for del av Osebakken - området gamle teknikeren - Linnajordet
 3. Kartskisse Eiendommen
 4. Kartskisse realytelser
 5. Kostnadsoverslag realytelser
 6. Kartskisse kontantbidragstiltak
 7. Kostnadsoverslag kontantbidragstiltak
 8. Retningslinjer for bruk av justeringsmodellen ifm utbyggingsavtaler
 9. Avtale om overdragelse av justeringsrett til PK
 10. Overslagsberegning av samlet overføring av justeringsbeløp
 11. Utomhusplan for Osebakken
 12. Kartskisse – overdragelse av arealer fra PK til OU
 13. Erklæring - almennhetens rett til ferdsel
 14. Erklæring kommunaltekniske anlegg
 15. Firmaattest for Osebakken Utvikling AS

Kontaktperson

Terje Madsen, tlf: 95 23 21 08

Merknader til utbyggingsavtalen

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Porsgrunn kommune v/Rådmannens Stab
Postboks 128
3901 PORSGRUNN
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no
Merk henvendelsen med saksnummer 19/02699

Frist for å sende merknader

Frist for merknader settes til: 10.05.2019

Til toppen