Et område med Pors Stadion - Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av kjøreveg, trafikksikkerhetstiltak ved innsnevring av Stadionvegen, teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg, samt områder som gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Kart over Område med Pors Stadion

Porsgrunn kommune legger forslag til utbyggingsavtale mellom Vestheimvegen Utbygging AS og Porsgrunn kommune ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av kjøreveg, trafikksikkerhetstiltak ved innsnevring av Stadionvegen, teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg, samt områder som gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Dokumenter

Utkast til utbyggingsavtale

Vedlegg:

  1. Reguleringsplankart for «Et område med Pors Stadion», planid 145
  2. Reguleringsbestemmelser for «Et område med Pors Stadion», planid 145
  3. Kartskisse eiendommen
  4. Kartskisse realytelse veg - vegprofil
  5. Kartskisse realytelse veg med vegbredde
  6. Kartskisse realytelse VA med fordrøyningsanlegg
  7. Kartskisse realytelse trafikksikkerhetstiltak i Stadionvegen
  8. Kostnadsoverslag kommunal infrastruktur
  9. Retningslinjer for bruk av justeringsmodellen ifm utbyggingsavtaler
  10. Avtale om overdragelse av justeringsrett til PK
  11. Overslagsberegning av samlet overføring av justeringsbeløp
  12. Kartskisse – overdragelse av arealer
  13. Erklæring – allmennhetens rett til ferdsel, samt PKs tilgang til kommunaltekniske anlegg
   a)   Kartskisse allmennhetens rett til ferdsel
   b)   Skisse over grensesnitt kommunal VA
  14. Situasjonsplan
  15. Firmaattest for Vestheimvegen Utbygging AS 

Kontaktperson

Terje Madsen, tlf: 95 23 21 08

Send merknader til

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til: 

Frist for å sende merknader

Frist for merknader settes til: 12.12.2018

Til toppen