Stridsklev skole

Innhold

Stridsklev skole er en barneskole med 300 elever.

Det er tre avdelinger ved skolen:
grunnskole for 1.- 7.trinn, SFO for 1.- 4 trinn og BOVIS (Barn Og Voksne I Samspill) Dette er et kommunalt tilbud for elever på 1.-10. trinn.

Det er ca 60 ansatte totalt ved virksomheten.

Litt historikk:

Oppstarten fant sted i en nyoppført bygning som egentlig skulle romme en barnehage, men som ganske raskt fikk navnet ”grendeskolen” i lokalmiljøet.
I 1977 sto selve skolebygningen ferdig, og ”grendeskolen” rommer i dag SFO.

Fra 1973 og fram til tidlig på 1980 tallet steg elevtallet fra ca 60 elever til 520. I dag har skolen ca 300 elever.

I dag:

Skolens visjon er: « Aktive barn er lærende barn»

Vi har fast uteskole for elever på 1.- 3.trinn og på 4.- 7.trinn er det også tilbud om noe uteskole.

Skolegården er variert og romslig og inviterer til mange ulike aktiviteter. Vi har asfaltbane, grusbane og fotballbinge som vi deler med ungdomsskolen. Vi har en egen «skoleskog» som er svært populær hele året.

BOVIS

BOVIS er et kommunalt grunnskoletilbud(1.-10.) for elever med ulike lærevansker.

BOVIS er et helhetlig spesialpedagogisk tilbud tilknyttet Stridsklev skole, hvor alle elevene har tilknytning til sitt klassetrinn. Hvor mye den enkelte elev er i klassen avhenger av hvilket utbytte eleven har av å følge den ordinære undervisning.

BOVIS gir et spesialpedagogisk opplæringstilbud der opplæringen gis ut fra den enkelte elevs funksjonsnivå, behov og sterke sider. Grunnlaget for opplæringen er Kunnskapsløftet, den sakkyndig vurdering og elevenes individuelle opplæringsplan (IOP)

BOVIS har en variert elevgruppe, som er inndelt i 3 team. På hvert team jobber det spesialpedagoger og miljøarbeidere. Vi legger stor vekt på struktur, forutsigbarhet, trygghet og trivsel.

Åpningstider:

Mandag, onsdag, torsdag og fredag 07.30-16.00

Tirsdager 07.30-13.30

Bovis er stengt i jule- og påskeferie og i uke 27, 28, 29 og 30.

Ass.rektor og leder av BOVIS: Grete Alise Svidal
Epost: grete.alise.svidal@porsgrunn.kommune.no

Tlf: 932 98 811

Tlf BOVIS
409 10 126- Småtrinn
916 98 590- Mellomtrinn
906 73 712- Ungdomstrinn

SFO

SFO er et fritidstilbud til elever på 1. - 4. trinn før og etter skoletid, og i ferier.
Den frie leken blir vektlagt. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur - og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna.

Skolefritidsordningen holder til i den lille bygningen nord for skolen. Lokalene er lyse og trivelige. SFO har et flott uteområde og er flinke til å benytte seg av nærmiljøet til ulike turer.

SFO - tilbud

Foresatte kan velge mellom flere tilbud:
Hel plass 100 % fem dager pr. uke, 80 % plass fire dager pr. uke, 60 % tre dager pr. uke eller 50 % plass 2 dager en uke og 3 dager en annen, eller annenhver uke/ev.to uker på SFO, to uker fri.
Vi er fleksible, så ta kontakt med SFO - leder ved spørsmål til løsninger, så strekker vi oss langt for barnets beste og foresattes ønsker!

Åpent hverdager kl. 07.30 - 8.30 og fra skoleslutt til vi stenger dørene kl.16.30.

Kontakt SFO:

Vi bruker VISMA skole i kontakten med de foresatte også i SFO.

Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av helsestasjonstilbudet til barn og deres foreldre/ foresatte. En eller to helsesykepleiere er tilgjengelige til faste tider på hver skole.  

Helseykepleier ønsker å være en aktiv del av barnas hverdag, og samarbeider nært med skolen.  Ta kontakt ved behov, og gjerne før utfordringene blir for store. Helsesykepleier har taushetsplikt.

Navn: Karoline Furumo

Kontortid: mandag: 8.00-13.00, tirsdag-fredag: 8.00-15.30.

Ikke tilgjengelig på skolen tirsdag i like uker.

Telefon: 911 38 886

Mail: karoline.furumo@porsgrunn.kommune.no

Råd og utvalg

Foreldrerådets arbeidsutvalg – FAU
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et foreldreråd i grunnskolen som arbeider for å skape et bedre samarbeid mellom hjemmet og skolen.
Alle grunnskoler har et foreldreråd, der alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer.
Leder for Stridsklev skoles FAU er Adrian Lassen Mjåtvedt

Samarbeidsutvalget – SU
Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg med to representanter fra undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to fra foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene representanten fra kommunen skal være rektor.

Plangruppa
Plangruppa er en samarbeidsgruppe som koordinerer skolens aktiviteter. Plangruppa følger opp at skolens utviklingsmål og innsatsområder blir realisert.

Elevrådet
Elevrådet er det organet som representerer elevene på skolen. Det består av tillitsvalgte fra hver klasse.
På elevrådsmøtene behandles ulike saker som angår elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser.
Tonje Markset Lia er ansvarlig for elevrådet.

Kontaktinformasjon

STRIDSKLEV SKOLE

Adresse: Stridsklev ring 120, 3929 Porsgrunn
Postadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Administrasjon:
35 56 52 60

Tlf BOVIS:    
409 10 126
916 98 590
906 73 712

Tlf SFO:  
902 51 306

Epost:
stridsklev.skole@porsgrunn.kommune.no

Virksomhetsleder:
Anniken Flatlandsmo
Epost: anniken.flatlandsmo@porsgrunn.kommune.no

Tlf: 900 17 415

Ass. rektor: Stine Mari Randahl Lie
Epost: Stine.Mari.Randahl.Lie@porsgrunn.kommune.no 

Ass.rektor og leder av BOVIS: Grete Alise Svidal
Epost: grete.alise.svidal@porsgrunn.kommune.no

SFO leder: Caisa Stubberød
Epost: caisa.stubberod@porsgrunn.kommune.no

Til toppen