Heistad ungdomsskole

Innhold

Heistadskolene avdeling ungdom er en skole med elever fra 8.trinn til 10. trinn.

Skolen ligger i Lundedalen på Heistad og er lokalisert ved siden av Heistadskolene avdeling barn. Vi får elever fra Brevik oppvekstsenter, Heistad skole og Brattås skole. I tillegg kan det komme elever fra Sandøya Montessori. Elevtallet ligger på 330 – 350 elever, og vi er rundt 35 voksne fordelt på administrasjon, lærere, miljøarbeidere og assistenter.

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av helsestasjonstilbudet til barn og deres foreldre/ foresatte.
En eller to helsesøstre er tilgjengelige til faste tider på hver skole.
Helsesøster ønsker å være en aktiv del av barnas hverdag, og samarbeider nært med skolen.
Ta kontakt ved behov, og gjerne før utfordringene blir for store.
Helsesøster har taushetsplikt.

Helsesøster for 8. – 10.trinn Cathrine Wright-Thomassen
Telefon: 481 73 479
Kontortid: tirsdag kl. 08.30-15.00  onsdag kl. 08.30-15.00 og fredag 08.30 - 1500

Råd og utvalg

Foreldrerådets arbeidsutvalg – FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et foreldreråd i grunnskolen som arbeider for å skape et bedre samarbeid mellom hjemmet og skolen.
Alle grunnskoler har et foreldreråd, der alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer.

Leder for Heistad ungdomskoles FAU Kristin Løkling – telefon 906 57 423

Samarbeidsutvalget – SU
Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg med to representanter fra undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to fra foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene representanten fra kommunen skal være rektor.

Plangruppa
Plangruppa er en samarbeidsgruppe som koordinerer skolens aktiviteter. Plangruppa følger opp at skolens utviklingsmål og innsatsområder blir realisert.
I plangruppa sitter teamledere og skolens ledelse.  

Elevrådet
Elevrådet er det organet som representerer elevene på skolen. Det består av tillitsvalgte fra hver klasse.
På elevrådsmøtene behandles ulike saker som angår elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser.
Hege Haukenes Eriksen er ansvarlig for elevrådet.

Kontaktinformasjon

Eksp på ungdomsskolen: Laila Øiseth Hansen
Tlf: 41584100

Mail til sekretær/ saksbeh.
heistad.u.skole@porsgrunn.kommune.no

Mail til Rektor: tom.stormyr@porsgrunn.kommune.no

Mail til ass rektor: bjorn.morgan.hansen@porsgrunn.kommune.no

Til toppen