Pedagogisk-psykologiske tjenester

Innhold

Pedagogisk-psykologiske tjenester er kommunens sakkyndig instans i spørsmål om behov for spesialundervisning i skolen, og sakkyndig og utførende instans i spørsmål om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder. Vårt ansvarsområde og oppgaver er hjemlet i opplæringslovens kapittel 5 og 4 A-2 og barnehagelovens kapittel V A.

Vårt mål er at barn, unge og voksne med særskilte behov skal få gode og trygge opplærings- og utviklingsmuligheter i et inkluderende miljø.

Sakkyndig vurdering

For elever i grunnskole: Før en elev tilmeldes til PPT skal skolen selv kartlegge og prøve ut tiltak for å se om eleven kan hjelpes innenfor tilpasset opplæring. Om foresatte/eleven* samtykker, kan skolen be om veiledning fra PPT i skolens KO-team. Dersom det konkluderes at eleven ikke har utbytte av den tilpassete opplæringen, kan skolen i samarbeid med foresatte/eleven* be om en sakkyndig vurdering av om eleven har behov for spesialundervisning. Skolen sender da en tilmelding til PPT og en sakkyndig utredning gjennomføres https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-3. Skolen skal også be om en sakkyndig vurdering dersom foresatte søker hjemskolen om utsatt eller fremskutt skolestart.

For barn i barnehage/hjemme: Dersom du som foresatt bekymrer deg for om ditt barn har vansker i sin læring og utvikling, kan du snakke med barnehagen eller Familiehelsetjenester og få deres vurdering. I første omgang er det barnehagen, Familiehelsetjenester og foresatte, som prøver ut tiltak. Bekymringen kan videre drøftes i tverrfaglig drøftingsmøte der foreldre, barnehagen, Familiehelsetjenester og PP-tjenester deltar. Det vil da bl.a. vurderes om det er hensiktsmessig å utrede om barnet har vansker som krever spesialpedagogisk hjelp, og dersom du som foresatt samtykker til det sendes en tilmelding til PPT og en sakkyndig utredning gjennomføres https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialpedagogisk-hjelp/Spesialpedagogisk-hjelp/Fase-3 .

For deltagere i Voksenopplæringen: Deltagere i voksenopplæring kan tilmeldes PP-tjenester for utredning og sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning i forbindelse med sin grunnskoleopplæring. Årsaker til behov for spesialundervisning kan bl.a. være dersom du ikke har fullført grunnskolen, dersom du har fått en skade eller sykdom og trenger fornyet opplæring og dersom du trenger opplæring for å vedlikeholde og utvikle ferdigheter du allerede har lært. For mer informasjon: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/voksenopplaring/spesialundervisning-for-voksne/Veilederen-Spesialundervisning-for-voksne/1-Rett-til-grunnskoleopplaring-sarskilt-organisert-for-vaksne/#13-Organisering-av-opplaringa

For elever i videregående opplæring: https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/oppfolgings--og-pp-tjenesten/pp-tjenesten

*fra eleven fyller 15 år skal deres samtykke innhentes

Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

PPT i Porsgrunn har som ansvarsoppgave å iverksette, gjennomføre og samarbeide med barnehager, foreldre og andre om å gi spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder. Den spesialpedagogiske hjelpen skal ha konkrete, individuelle mål for barnets læring, trivsel og fungering. Tiltakene bestemmes ut fra hvilke behov barnet har og hvordan dette behovet kan avhjelpes på en faglig forsvarlig måte. For mer informasjon: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialpedagogisk-hjelp/Spesialpedagogisk-hjelp/Retten/Innhold.

Det er skolen eleven går på som har ansvar for spesialundervisningen dersom en elev har vedtak om dette. Skolen utarbeider en individuell opplæringsplan (IOP) for denne undervisningen og organiserer opplæringen utfra det som er forsvarlig og hensiktsmessig innenfor sine rammer. For mer informasjon: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Retten/2.6

Kompetanse- og organisasjonsutvikling

I barnehagenes og skolenes arbeid med tilrettelegging og undervisning for gode og trygge læringsmiljø og for barn og elever med særskilte behov, har PP-tjenester en utfyllende rolle i kommunen. Ved behov for bistand fra statlige pedagogiske kompetansesentra (Statped) er PP-tjenester bindeledd i dette samarbeidet.

Foreldreveiledning

PP-tjenester gir, i samarbeid med andre virksomheter i kommunen, tilbud om veiledning til foreldre. Ta kontakt med oss eller spør helsesøster eller barnehagen for mer informasjon.

Kontaktinformasjon

Telefon: 35 54 72 40

E-post: PP-tjenesten@porsgrunn.kommune.no

Postadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Besøksadresse: Kjølnes ring 30, 3918 Porsgrunn

Til toppen