St. Hansåsen lokalmedisinske senter

Innhold

Kontaktinformasjon

Jønholt Terrasse 30
3922 Porsgrunn
Sentralbord 35 93 33 00

Korttidsavdeling

Konstituert avdelingsleder Ingunn Aschjem: 35 93 33 30
Vaktrom: 35 93 33 28 /35 93 33 29

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnavdeling (KAD) og avklaring

Avdelingsleder Janne Falck: 35 93 33 32
Øyeblikkelig hjelp (KAD): 35 93 33 33
Avklaring: 35 93 33 34
Lege (KAD): 35 93 33 35

Lindrende enhet

Avdelingsleder Janne Falck: 35933332
Vaktrom 35933340 / 35933341

Dagavdeling: 35 93 33 18

Administrasjon

Konsulent Anita Sviggum: 35 93 33 55
Virksomhetsleder Kristin Johansson: 35 93 33 02 / 975 28 640  

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

FoU-leder Marit Skraastad:  35 93 33 03
Rådgiver Heidi Johnsen; 35 93 33 04
Prosjektmedarbeider Wenche Risnes: 35 93 33 06

Øyeblikkelig hjelp

Avdelingen tar i mot pasienter fra 16 år og oppover. Pasientene har avklarte diagnoser og behandlingsopplegg.
De er gjerne kronikere, eller har et sykdomsforløp hvor de i perioder er så syke at de trenger døgnkontinuerlig medisinsk oppfølging.

Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til (Helse- og omsorgstjenesteloven paragraf 3-5).

Typiske pasientgrupper

Det tilbys medisinsk hjelp på høyde med behandlingen ved
sykehuset for pasienter som faller innenfor følgende grupper:

  1. Kroniske lidelser hvor diagnose er klart og behandlings plan foreligger.
  2. Behandling av ukompliserte akutte tilstander med kjent fokus.

Hvem henviser?

Lege i akuttmottak, legevakt og fastlege kontakter vakthavende lege ved øyeblikkelig hjelp avdeling per vakttelefon.

Avklaring

Det er 8 avklaringssenger i avdelingen og plassene disponeres av tjenestekontoret.
Avklaringsplassene skal i hovedsak ivareta nye pasienter - hvor mye er uavklart.
Ofte er det pasienter som er utskrivelsesklare fra sykehuset hvor man er usikker på om de kan ivaretas forsvarlig hjemme, eller at det er behov for å vurdere/kartlegge hva som er riktig tjenestetilbud – og nivå.
Avklaringsplassene kan brukes for å kartlegge om bruker har et rehabiliteringspotensiale, og da inngå som et ledd i en rehabiliteringsprosess.

Målet er at pasienten skal kartlegges i løpet av 5 dager slik at vi kan raskt kan finne riktig tjenestenivå.

Korttid

Avdelingen tar i mot korttidspasienter fra hjemmet eller fra spesialisthelsetjenesten. Hovedmålsetning for avdelingen er å bedre pasientenes funksjonsnivå slik at de kan reise ut til eget hjem.

Til toppen