Familiehelsetjenester

Innhold

Familiehelsetjenester

Familiehelsetjenester er en sammensatt virksomhet som består av flere tjenesteområder.
Våre primæroppgaver er forebyggende og helsefremmende tjenester til barn, unge og deres familier.

Virksomheten har rundt 55 ansatte, med ulik fagkompetanse som helsesykepleier, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, jordmor, psykolog, helsesekretær og familieterapeut.
Vi holder til i trivelige lokaler midt i Porsgrunn sentrum, i tillegg har vi helsesykepleier lokalisert på skolene.

Familiehelsetjenester vektlegger tverrfaglig samarbeid. 
Vi har følgende tjenestetilbud:

Jordmortjeneste
Helsestasjon 0 – 5 år.
Skolehelsetjeneste. 
Helsestasjon for ungdom.
Fysioterapi og ergoterapi tjenester til barn/unge.
Koordinering av habilitering 0 – 18 år.
Flyktningehelsetjeneste.
Vaksinasjon og smittevernkontor.

Kontaktinformasjon

Familiehelsetjenester.

Besøksadresse:
Rådhusgata 5, 3915 Porsgrunn
Postadresse: Postboks 128,
3901.Porsgrunn.

Ekspedisjon helsestasjon: 35 54 73 45
Virksomhetsleder Lene Lindflaten
lene.lindflaten@porsgrunn.kommune.no

Helsestasjon 0 - 5 år

Helsestasjonen har som målsetting å bidra til best mulig helse, trivsel og utvikling hos barn og unge og stimulere til et godt samspill mellom foreldre og barn.

• Porsgrunn helsestasjon.

Helsestasjonene har tilbud om:
• Hjemmebesøk til nyfødte.
• Barselgrupper.
• Individuell konsultasjon med helsesøster og lege.
• Vaksiner til barn etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet
• Rådgivning og veiledning.


Helsestasjonen samarbeider med en rekke instanser:
bl.a lege, fysioterapeut, ergoterapeut, pp-tjenester, barnevernet og sykehuset.
Vi henviser til den aktuelle instans ved behov.
Helsestasjonen har plikt til å føre journal og dokumentere nødvendige helseopplysninger.
Alle opplysninger blir behandlet fortrolig.
Foreldrene har innsynsrett i journalen.

Tjenestene er gratis.

Skolehelsetjenesten 5-20 år

Skolehelsetjenesten er helsetilbud for alle barn og unge i grunnskole og videregående skole.
Det er helsesykepleier tilgjengelig på alle skoler. Helsesykepleier kan kontaktes direkte ved spørsmål eller bekymring.
Ta gjerne kontakt før utfordringene blir for store.

Skolehelsetjenesten bygger på nasjonale faglige retningslinjer.
Skolehelsetjenesten gir tilbud om:

 • Helsesamtale og somatisk undersøkelse 1. trinn.
 • Helsesamtale 8. trinn.
 • Måling av høyde og vekt på 3. og 8. trinn.
 • Undervisning om helse, trivsel, seksualitet og andre tema i klasser eller gruppe.
 • Vaksinasjon i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet.
 • Samtaler om aktuelle tema som påvirker helse og trivsel.
 • Oppfølging ved behov.
 • Informasjon på foreldremøter.

Fysioterapeut og lege er også tilknyttet skolehelsetjenesten.
Hvordan komme i kontakt med skolehelsetjenesten:

 • Ta direkte kontakt når helsesykepleier er på skolen.
 • Ring, send sms eller epost (unngå sensitive opplysninger på sms og epost).
 • Kontakt skolen som videreformidler beskjed.


Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom opptil 23 år.

Det er drop-in og ikke nødvendig å bestille time. Kom gjerne til Helsestasjon for ungdom om du har spørsmål, bekymringer eller noe du ønsker å ta opp.
Her kan du treffe helsesykepleier, jordmor og lege.

Helsestasjon for ungdom tilbyr:

 • Veiledning om tema som påvirker helse og trivsel.
 • Veiledning om seksuell helse.
 • Prevensjon, nødprevensjon.
 • Veiledning om graviditet og abort.
 • Testing og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner.
 • Rusoppfølging.
 • Oppfølging og hjelp til henvisning videre ved behov.
 • Alle på helsestasjon for ungdom har taushetsplikt.

Drop-in:         
Mandag kl. 15:00 – 18:00
Torsdag kl. 12:00 – 17:00

Besøksadresse:
Porsgrunn Helsestasjon,
Rådhusgata 5, Porsgrunn.
Tlf: 94155977.

Barneteamet - fysio/ergo

Barneteamet – fysio/ergo er en del av Porsgrunn kommunes helsetilbud og består av fysio- og ergoterapeuter som jobber med barn og unge fra 0 – 18 år. Vi jobber etter henvisninger, samt en del forebyggende tiltak. Barneteamet fysio/ergo har 5 fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter som gir tjenester i hele kommunen. Vi holder til i 2 etg. ved helsestasjonen i Porsgrunn sentrum.

Psykolog 

Psykologen Yann Erik Skyllingstad bidrar, gjennom sitt psykologfaglige arbeid, til å styrke den samlede kommunale innsatsen på psykisk helse for målgruppen barn, unge og familier.

Psykologen arbeider med helsefremmende og forebyggende innsats rettet mot barn og unge i kommunen generelt. Dette skjer gjennom deltakelse i ulike møtefora, internt og eksternt, hvor det overordnede målet er å planlegge utformingen av- samt videreutvikle tiltak og tilbud rettet mot målgruppen.

Psykologen koordinerer-, og deltar selv i de hjelpetjenester det forebyggende psykiske helseteam tilbyr målgruppen. Psykologfunksjonen innebærer også å være tilgjengelig som en fagressurs internt i virksomheten Familiehelsetjenester, blant annet for rådgivning og veiledning av andre faggrupper.

Jordmortjeneste

Er du gravid og bor i Porsgrunn, er du velkommen til å ta kontakt med jordmor.

Jordmødre er:
Marthe Tobiasson (Fagansvarlig)
Mona Troøyen
Karin Yderberg
Anita Ødegaard Finquist

Jordmødrene holder til ved Porsgrunn Helsestasjon, Rådhusgata 5, 3915 Porsgrunn.
Mandag - Fredag kl 0800 – 1500.
Tlf: 35 54 73 45

Jordmortjenesten i Porsgrunn kommune er en del av helststasjonstjenesten 0-5 år.
Tjenesten er gratis. Kvinner/familier v/behov har krav på tolk.

Jordmor tilbyr alle gravide individuelle konsultasjoner, veiledning og helsekontroller gjennom svangerskapet.
Partner er også velkommen.
Du som er gravid anbefales å ta kontakt tidlig i svangerskapet for informasjon om levevaner og livsstilsråd, slik at barnet du bærer får den beste starten. Jordmor skal også identifisere risikogravide med behov for ekstra oppfølging.
Jordmortjenesten gir også råd vedrørende seksualitet, prevensjon og kvinnehelse.

Har du blitt uplanlagt gravid og ønsker veiledning, kan du kontakte oss. 
Du kan også henvende deg direkte til veiledningskontoret Amathea: https://www.amathea.no/. Amathea Telemark holder til i Skien.

Den gravide har rett til å velge om hun vil gå til fastlege og/eller jordmor i svangerskapet.
I Porsgrunn kommune er det et etablert samarbeid mellom jordmødre og fastleger, og den gravide anbefales å gå til fastlege for blodprøvetaking.
Blodprøver bør tas rundt svangerskapsuke 12. Ved første kontroll hos lege skal det også tas bakterieprøve av urin.

Helsedirektoratet anbefaler følgende blodprøver av gravide:

 • Hepatitt B
 • HIV
 • Syfilis
 • Hemoglobin og serumferritin («jernlager»)
 • Blodtype og blodtypeantistoff.

Porsgrunn kommune følger Helsedirektoratets basisprogram med 8 kontroller, inkludert ultralyd. https://helsedirektoratet.no/Documents/NFR/Svangerskapsomsorgen/Algoritme-oversikt-over-anbefalt-innhold-i-svangerskapsomsorgen.pdf

Vaksinasjon og smittevernkontoret

Åpningstider:
Onsdag og torsdag kl.8.30 -15.30
Kun timebestilling tlf. 35 54 73 26 onsdag og torsdag  kl. 8.30 – 11.30.

Hva kan vi tilby?
Reisevaksinasjon.
Gulfeber-attest.
Malariaresepter.
Veiledning for alle reisemål.
Vaksinasjon mot sesonginfluensa.
BCG- vaksinasjon.
Tuberkulosekontroll.
Vaksinasjon av enkelte smitteutsatte grupper.

Hva koster tjenesten?
Konsultasjonshonorar kr.200 for alle over 12 år.
I tillegg kommer prisen på den enkelte vaksine.

Hvor holder vi til?
Rådhusgata 5, 3915 Porsgrunn (gamle politihuset).
Kontoret er bemannet med helsesykepleiere som har kompetanse innen reisemedisin og smittevernarbeid.
Husk vaksinering før du planlegger neste tur!
Bestill time i god tid før avreise, gjerne 2 mnd. før.

Individuell Plan for barn og unge under 18 år i Porsgrunn kommune.

Alle barn og unge under 18 år som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom de ønsker det. Dette gjelder blant annet individuell plan for barn og unge under 18 år.

Du har også rett til å medvirke i arbeidet – det er din plan - og de som yter tjenester/hjelp til deg skal legge til rette for dette.

Hva er Individuell plan?
Målet med Individuell er at du får et tjenestetilbud som er tilpasset dine mål og behov, at du får medvirke mest mulig i planarbeidet. Alle som du mottar tjenester/hjelp fra, skal ta utgangspunkt i dine målsettinger og behov, og de skal samarbeide godt. Selve planen er et samarbeidsdokument som du utarbeider sammen de du mottar hjelp/tjenester fra. Den skal bidra til at dine behov, problemstillinger og ressurser er utgangspunktet for utformingen og sammensetningen av de tiltak og tjenester du trenger.

Hvorfor individuell plan?
Intensjonen er at din individuelle plan skal bidra til å gi deg større trygghet og forutsigbarhet, avklare ansvarsforhold og sikre samordning slik at tjenestene du mottar fremstår som helhetlige og i tråd med dine egne målsettinger. 

Hvem bistår deg i utarbeidelsen og oppfølgingen av planen?
Når du har fått innvilget rett til individuell plan, får du samtidig oppnevnt en koordinator, som har et særskilt ansvar for igangsetting, utarbeidelse og oppfølging av planen og ditt helhetlige tjenestetilbud. Vedkommende er i utgangspunktet en fagperson som har ansvar for deler av den hjelp/ de tjenester du allerede mottar, og som du kjenner fra før.  Din koordinator skal være både din støttespiller og samtalepartner i denne prosessen.  

Hvor er retten til Individuell plan hjemlet i lovverket?
Retten er hjemlet i helselovgivning og i Sosialtjenesteloven, men har også betydning for andre etater enn helse- og sosialtjenester. 
Intensjonen er at din plan skal omfatte alle tjenester du har behov for. Å få utarbeidet en individuell plan medfører ingen økonomiske kostnader for deg som bruker.

Hva med samtykke?
Individuell plan kan ikke utarbeides uten ditt samtykke. Du går gjennom samtykket sammen med koordinator tidlig i samarbeidet om planen din.

Klagerett
Du kan klage på at du ikke har fått innvilget eller utarbeidet en individuell plan og du kan klage på at du ikke har fått være med og utforme planen. Klagen rettes i første omgang til Tjenestekontoret. 
Videre klage sendes Fylkesmannen i Telemark.

 

Flyktningehelsetjenesten

Flyktningehelsetjenesten tilbyr helsetjenester til nybosatte flyktninger og består av to helsesykepleiere/ helsesykepleier og tilskuddskoordinator.

Mål: likeverdige helsetjenester. Rask og god helsehjelp i startfasen er viktig for god integrering.

Målgruppe: nybosatte flyktninger i alle aldre, enslige og familier. Asylsøkere som har fått opphold i kommunen, kvoteflyktninger og familiegjenforente. Alle blir kalt inn til helsesamtale med helsesykepleier ved bosetting og det blir gitt nødvendig informasjon og tildelt fastlege.

Helsetjenesten følger: Nasjonal faglig veileder for helsetjenester til nybosatte flyktninger, for å sikre god kvalitet og et helhetlig helsetilbud.

 www.helsedirektoratet.no/veiledere/helsetjenester-til-asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente

Tjenesten gir tilbud om:

 • Helsekartlegging og informasjon om kommunens helsetjenester ved bosetting
 • Koordinering og igangsetting av helsetjenester innad i kommunen, interkommunalt og mellom kommune og spesialisthelsetjenesten.
 • Individuell veiledning og rådgiving
 • Hjemmebesøk

Helsesykepleier er tilstede på voksenopplæringen en dag i uken for lavterskel helsehjelp og tilbyr også helseundervisning i grupper på skolen.

Helsesykepleier har taushetsplikt og det innhentes samtykke før videreføring av helseopplysninger.

Samtaler foregår alltid med tolk der det er nødvendig. Det tilbys både oppmøtetolk og telefontolk.

Kontaktinformasjon

Ingrid Marie Hodne, helsesykepleier
Tlf: 917 98 801

 

Til toppen