Reguleringsplan for Vestsiden terrasse (planID157) er nå godkjent

Innhold

Den 19.03.2020, i sak 14/20, vedtok Formannskapet på delegert myndighet fra Bystyret forslag til reguleringsplan for Vestsiden terrasse.

Planid157 Utklipp 1

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Planområdet ligger vest for Porsgrunn sentrum, rett ved kommunegrensen til Skien, mellom Rv36 mot vest og Østre Klyveveg mot øst. Planområdet har et areal på ca. 16,7 daa.

Hensikten med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse i form av konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbygg, til sammen 43 boenheter, med tilhørende anlegg, uteoppholdsareal og lekeplasser.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 04.05.2020. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Maja Mercina Abburu, maja.mercina.abburu@porsgrunn.kommune.no, tlf. 412 63 007

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Oppdaterte plandokumenter (rettet i hht. godkjenningsvedtaket)

Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse

Saksdokumenter til sluttbehandlingen

Saksfremlegg
Protokoller/vedtak

Dokumenter som fulgte som vedlegg i saken

 1. Plankart revidert etter offentlig ettersyn, datert 04.02.20
 2. Planbestemmelser revidert etter offentlig ettersyn, datert 04.02.20
 3. Solstudie revidert etter offentlig ettersyn
 4. Mottatte merknader til offentlig ettersyn
 5. Oppsummering av hovedinnhold av mottatte merknader med rådmannens kommentarer
 6. Protokoll og saksframlegg 1. gangs behandling
 7. Plankart til 1. gangs behandling, datert 02.09.19
 8. Planbestemmelser til 1. gangs behandling, datert 02.09.19
 9. Planbeskrivelse til 1. gangs behandling, datert 02.09.19
 10. Illustrasjonsplan til 1. gangs behandling, datert 02.09.19
 11. Snitt til 1. gangs behandling
 12. Solstudie til 1.gangs behandling
 13. 3D-illustrasjoner til 1.gangs behandling
 14. Støynotat til 1.gangs behandling
 15. ROS-analyse til 1.gangs behandling, datert 02.09.19
 16. Mottatte uttalelser til planoppstart til 1.gangs behandling
 17. Geoteknisk vurdering til 1.gangs behandling
 18. Utfylt sjekkliste til 1.gangs behandling
 19. Merknader fra Vestsiden Fellesskap og svar fra Porsgrunn Kommune
Til toppen