Reguleringsplan for Strømtangen - Englandsbrygga er vedtatt endret etter enklere prosess

Innhold

Reguleringsendring etter enklere prosess for «Reguleringsplan for Strømtangen - Englandsbrygga» planID 810, er godkjent i Utvalg for miljø og byutvikling 24.08.2021.

Om endringen

Hensikten med planendringen er å legge til rette for ny fergekai på Englandsbrygga, tilpasset en større elektrisk drevet ferge med teknisk infrastruktur, og oppstillingsområde for 17 ventende personbiler. Planendringen legger til rette for et mer miljøvennlig og fremtidsrettet fergesamband og bedre trafikksikkerhet enn dagens fergekai i Brevik.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig endret og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 1. oktober 2021.

Har du spørsmål?

Kontakt Marte Lifjeld på epost marte.lifjeld@porsgrunn.kommune.no

Vedlegg

 1. Saksframlegg og vedtak fra behandling i UMB, 24.08.2021
 2. Plankart, datert 02.06.2021
 3. Bestemmelser, datert 02.06.2021
 4. Forenklet planbeskrivelse av endringen, datert 02.07.2021
 5. Brev om endring til berørte, datert 03.06.2021
 6. Høringsinnspill
 7. ROS-analyse, datert 02.06.2021
 8. Illustrasjon, datert 02.05.2021
 9. 2 snitt, datert 06.05.2021
 10. Fotoillustrasjon for eksisterende situasjon, datert 05.05.2021
 11. Vurdering av behov for konsekvensuredning, fra Feste Sør AS, datert 02.06.2021
 12. Beslutning om konsekvensutredning, fra Porsgrunn kommune, datert 03.06.2021
 13. Vei- og trafikkutredninger fra Vianova, datert 27.04.2021
 14. Vurdering av konsekvenser for naturmangfold, av Rune Solvang
 15. Vurdering tema marint naturmangfold av WKN, for fergekai i Brevik sentrum, datert 29.07.2020
 16. Tilbakemelding fra Norsk Maritimt Museum, datert 20.04.2021
 17. Beregninger av støy, datert 10.05.2021
 18. Datarapport fra grunnundersøkelse, datert 28.05.2021
 19. Geoteknisk vurdering, datert 31.05.2021
 20. Miljøtekniske sedimentundersøkelser, datert 31.05.2021
 21. Vurdering av propellerosjon, datert 01.07.2021
Til toppen