Reguleringsplan for Sommerro ved Seivall er nå godkjent

Innhold

1

Den 10.06.21 i sak 33/21 vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Sommerro ved Seivall.

Planen med vedlegg

  1. Plankart (ikke endret i tråd med vedtak i bystyret)
  2. Planbestemmelser
  3. Planbeskrivelse
  4. Illustrasjonsplan (ikke endret i tråd med vedtak i bystyret)

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Planområdet omfatter deler av eiendommen «Sommerro» gbnr 35/50 på Seivall i Porsgrunn kommune. Planområdet utgjør 3,3 daa

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av ny fritidsbebyggelse i tråd med føringer gitt i kommuneplanens arealdel. Det planlegges lagt til rette for 4 nye fritidsboliger i tillegg til eksisterende fritidsbolig.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 16. juli 2021.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Byutvikling v/ saksbehandler Ulrikke Ryen Haakonsen

ulrikke.ryen@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

 

Til toppen