Reguleringsplan for Prestmoen Moheim er nå godkjent

Innhold

10.02.2022, i sak 2/22 vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Prestmoen Moheim.

Prestmoen Moheim

Oppdatert plandokumenter (rettet etter vedtak i Bystyret)

 1. Plankart datert 20.12.2021 revidert 21.02.2022
 2. Planbestemmelser datert 03.04.2021 endret 04.01.2022
 3. Planbeskrivelse datert 03.04.2021 endret 17.12.2021
 4. Illustrasjonsplan datert 20.12.2021 revidert 21.02.2021

Saksframlegg og vedtak

 1. Alle saksframlegg og vedtak

Vedlegg som forelå saken ved sluttbehandling

 1. Plankart datert 20.12.2021
 2. Illustrasjonsplan 06.12.2021
 3. Illustrasjonsplan att2-1
 4. Illustrasjonstegninger
 5. Bestemmelser med rådmannens forslag til endringer (m/ rød tekst)
 6. Oppsummering av endringer m/ begrunnelse i plankart og planbestemmelser
 7. Forslagsstiller forslag til endringer
 8. Rådmannens kommentarer til høringsuttalelser
 9. Alle innkomne merknader til høring og offentlig ettersyn
 10. Alle innkomne merknader og frafall av innsigelse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune
 11. ROS-analyse, datert 11.05.21
 12. Geoteknisk vurdering, datert 29.04.21
 13. Støynotat, datert 07.05.21
 14. Vurdering av naturmangfold, datert 01.05.21
 15. Mottatte innspill/ merknader til varsel om oppstart
 16. Merknader til varsel om oppstart med kommentarer fra forslagsstiller, datert 03.01.21
 17. Referat fra oppstartsmøte

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Planområdet ligger på Moheim, og grenser til E18, Isola og Breviksbanen/ Eidanger kirkegård. Adkomstvei er Prestmoen via Fv32.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av et næringsområde i samsvar med kommuneplanen, hvor det kan etableres næringsformål som håndverksbedrifter, verksted, industri eller lager. Planen legger til rette for en maksimum bygningshøyde på 12 meter med tilnærmet flatt tak (0-10 grader).

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 21. mars 2022 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Ulrikke Ryen på ulrikke.ryen@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen