Reguleringsplan for Lønnebakke er vedtatt endret etter enklere prosess

Innhold

Den 23.11.2021 i sak 70/21 vedtok Utvalg for miljø og byutvikling (UMB) forslag til endring av reguleringsplan for Lønnebakke, jf. plan- og bygningsloven § 12-14.

Lønnebakke

Om endringen

Planområdet ligger på Lønnebakke. Hensikten med endringen av planen er behov for justering av den offentlige infrastrukturen.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig endret og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn. Klagefrist er 3 uker.

Har du spørsmål?

Kontakt Fridrik Bergsteinsson på epost fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Vedlegg

  1. Søknad om mindre endring
  2. Plankart
  3. Bestemmelser
  4. Bestemmelser 09.09.21 endringer i rødt
  5. Merknader
  6. Merknadsbehandling forslagsstiller
  7. Underlag-Veiprosjektering
  8. Varslingsbrev
  9. Saksframlegg
  10. Vedtak UMB

Med vennlig hilsen

Fridrik Bergsteinsson

Plan- og miljø

Til toppen