Reguleringsplan for Jernbanegata 15 er nå godkjent

Innhold

Den 17.10.19, i sak 76/19 vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Jernbanegaten 15.

Jernbanegata 15

Du finner også planen med vedlegg på Servicesenteret på Storgata 153.

Planområdet ligger i sentrum av Porsgrunn og avgrenses av Jernbanegata, Grensegata og Eidangergata.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en fortetting med kombinert kontor, forretning og bolig med tilhørende anlegg i Jernbanegata 15, tett på byens knutepunkt og i tråd med sentrumsformålet i kommuneplanens arealdel.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området. 

Saksdokumenter

 1. Plankart
 2. Reguleringsbestemmelser
 3. Planbeskrivelse
 4. Illustrasjonsplan
 5. Merknader
 6. ROS- analyse
 7. Sol_Skyggediagram
 8. 3D-framstillinger Forslagsstiller
 9. Varselbrev
 10. 3D Administrasjonen
 11. Utfylt sjekkliste
 12. Referat oppstartsmøte
 13. Utredning av mulig bæringskapasitet i Keopsbygget
 14. Saksframlegg 1 gangs behandling
 15. Saksframlegg til sluttbehandling
 16. Protokoll Bystyret

Klagerett

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 29. november, 2019. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Bergsteinsson

Fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

 

Til toppen