Reguleringsplan for Hovholt gård, planID 532, er nå godkjent

Innhold

Den 17.11.2022, i sak 62/22, vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Hovholt gård, planID 532.

Plankart

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger ved Stridsklev ring på Hovholt i Porsgrunn kommune, med dyrka mark mot nord og øst, og etablerte boligområder mot sør og vest. Hensikten med planen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse i 2 og 3 etasjer ved Hovholt gård, med tilhørende infrastruktur og leke- og uteoppholdsareal.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Klagefrist 30.12.2022

Saksdokumenter

 1. Protokoll vedtak Bystyret sak 62/22
 2. Protokoll vedtak UMB sak 60/22
 3. Saksfremstilling sluttbehandling

Vedtatte dokumenter

 1. Plankart
 2. Planbestemmelser
 3. Planbeskrivelse

Dokumenter som fulgte som vedlegg i saken (til sluttbehandling)

 1. Forslag til planbestemmelser, revidert etter offentlig ettersyn, datert 27.10.2022
 2. Mottatte merknader til offentlig ettersyn, samlet
 3. Oppsummering av hovedinnhold av høringsuttalelser med rådmannens kommentarer, datert 27.10.2022
 4. Oversikt over forslag til endringer, datert 27.10.2022
 5. Vedtak om ny fartsgrense i Stridsklev Ring, datert 25.10.2022
 6. Dialog om geoteknikk, datert 20.10.2022
 7. Protokoll og saksframlegg 1.gangsbehandling
 8. Forslag til plankart til 1.gangsbehandling, datert 01.05.2022
 9. Forslag til planbestemmelser til 1.gangsbehandling, datert 01.05.2022
 10. Forslag til planbestemmelser til høring og offentlig ettersyn, datert 16.06.2022
 11. Forslag til planbeskrivelse til 1.gangsbehandling, datert 01.05.2022
 12. Forslag til illustrasjonsplan til 1.gangsbehandling, datert 29.04.2022
 13. Solstudie til 1.gangsbehandling, datert 10.03.2022
 14. 3D-illustrasjoner til 1.gangsbehandling, datert 16.12.2021
 15. Områdestabilitetsvurdering til 1.gangsbehandling 26.01.2022
 16. Uavhengig kontroll av geoteknisk vurdering, datert 03.02.2022
 17. Notat trafikksikkerhet, datert 14.12.2021

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Maja Mercina Abburu – maja.mercina.abburu@porsgrunn.kommune.no.

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen